รหัสอบรม:

อบรม เรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

จุดประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร สำหรับข้อสอบแบบปรนัย 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • ทบทวนความรู้ใน 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil สำหรับการสอบภาคีวิศวกรโยธา แบบข้อสอบปรนัย
  • เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.      เริ่มการอบรม วิชา Soil

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.      การอบรม วิชา Soil (ต่อ)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ  :  นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 16.00 น.                  จบการอบรม

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.    การอบรม วิชา Structure

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.      การอบรม วิชา Structure (ต่อ)

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 16.00 น.                  จบการอบรม

 

หมายเหตุ :                      พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

17/04/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผู้ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 เม.ย. 63

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 520
โทรสาร 0-2184-4662
Email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ทบทวนภาคี.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร