รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา  (เลื่อนยังไม่มีกำหนด)

ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

จุดประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกร สำหรับข้อสอบแบบปรนัย 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • ทบทวนความรู้ใน 2 วิชา ได้แก่ Structure และ Soil สำหรับการสอบภาคีวิศวกรโยธา แบบข้อสอบปรนัย
  • เตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.      เริ่มการอบรม วิชา Soil

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.      การอบรม วิชา Soil (ต่อ)

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

เวลา 16.00 น.                  จบการอบรม

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.    การอบรม วิชา Structure

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

เวลา 12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.      การอบรม วิชา Structure (ต่อ)

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

เวลา 16.00 น.                  จบการอบรม

 

หมายเหตุ :                      พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

วันที่จัด

17/04/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผู้ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 เม.ย. 63
สมาชิก วสท./ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 520
โทรสาร 0-2184-4662
Email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ทบทวนภาคี.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร