รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 12

วันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  2560 และมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอื่นๆ ตั้งแต่ปลายปี 2560 เป็นต้นมา โดยยกเลิกพ.ร.บ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเดิมทั้งหมด และส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของรัฐ จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่แทนหลักเกณฑ์เก่า  โดยมีการปรับปรุงระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลดีกับงบประมาณของส่วนราชการ

โดยที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)                 มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทันต่อหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้มอบให้สถาบันวิศวพัฒน์  ดำเนินการจัดให้มีการบรรยายในเนื้อหาแบบเร่งรัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวและมีพื้นฐานมาก่อนบ้างแล้ว ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคากลางงานก่อสร้าง) ความหมายของราคากลาง       แนวทางการจัดทำราคากลางหลักการประมาณราคา

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          รูปแบบและวิธีการจัดทำรายการงานก่อสร้าง (Bill of Quantity) ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง และการนำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร (Construction Cost Code for Building) ของ วสท. มาใช้ประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.          การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.และระเบียบล่าสุด หลักการพิจารณาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับการคิดราคากลาง ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำราคากลาง และการทำรายงาน

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

15.00 – 15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

15.15 – 16.30 น.         การพิจารณาแฟคเตอร์เอฟ(Factor F)ในการจัดทำราคากลางตัวอย่างราคากลางงานก่อสร้าง อาทิ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ 

                            โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562

09.00 – 10.30 น.        ค่า K(Escalation Factor)

                                     ความหมายของค่า K  วิธีการคำนวณค่าKในงานก่อสร้างประเภทต่างๆ พร้อมตัวอย่างรายงานการคิด ค่า K

โดย            รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         การจัดการโครงการ

สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง การตรวจงานก่อสร้าง การตรวจรับงานงวดสุดท้าย และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง

                            โดย              รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.        ระเบียบพัสดุ

                           การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข

                            โดย            พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

15.05 – 15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 – 16.30 น.        ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

                            โดย            พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 12
รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

วันที่จัด

16/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ประมาณราคา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 11 มี.ค. 62
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ราคากลาง-17-18มีค62.pdf