รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

การออกแบบโครงสร้างสะพาน โดยโปรแกรม Midas Civil รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่  7-8 เมษายน   2564

เวลา  09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ  Midas IT

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างที่มีความซับซ้อนถูกพัฒนาและมีบทบาทเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับวิศวกรผู้ออกแบบในปัจจุบัน  ซึ่งโปรแกรม Midas Civil เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถประยุกต์ใช้วิเคราะห์โครงสร้างสะพานรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งตัวโปรแกรมยังสามารถออกแบบโครงสร้างชนิดต่าง ๆ เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็ก ตามมาตรฐานต่าง ๆที่เป็นที่นิยมทั่วโลก  และประกอบกับปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงและชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติออกแบบโครงสร้างสะพานโดยโปรแกรม midas Civil จึงเป็นหลักสูตรสำหรับวิศวกรผู้สนใจและต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้างสะพาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานรูปกล่องแบบอัดแรง (Post-tensioned concrete box girder bridge)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

 • วิศวกร หรือบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีพื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง

วิทยากรโดย

 • ดร. ภูวนัย วิโรจนาภิรมย์  วิศวกรโครงสร้าง   NorCiv Engineering Co., Ltd.

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก ชำระก่อนวันที่ 1 เม.ย.  2564 ชำระหลังวันที่  1 เม.ย.  2564
r สมาชิก วสท. เท่านั้น 5,500 /ท่าน 6,000 /ท่าน
r พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,500 /ท่าน                7,000 / ท่าน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำระค่าลงทะเบียน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย                      เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                   เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์                           เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ

e-mail : [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
7/04/2564

เวลา 08.30 – 09.00    ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00    Introduction to bridge design

 • Introduction to bridge design
 • Bridge structural system
 • Bridge design considerations

 

เวลา 12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00 – 16.00    Analysis and design of post-tensioned box girder bridge by midas Civil (1)

 • Basic bridge structural modelling by midas Civil
  • Definition of materials
  • Definition of geometry, sections, and tendon arrangements
  • Definition of boundary
  • Definition of loads and combinations
  • Analysis & Post-processing
  • Member design, report and drawing
8/04/2564

เวลา 09.00 – 12.00    Analysis and design of post-tensioned box girder bridge by midas Civil (2)

 • Construction stage analysis of post-tensioned box girder bridge
  • Segmental construction method
  • Define and arrange construction stages
  • Time dependent behavior – Creep and shrinkage
 • Review analysis and design results
  • Review stress and section forces and crack control
  • Prestressing loss and elongation
  • Member section design; bending, shear and torsion
  • Generation of design reports

 

 • Construction stage analysis of a balanced cantilever bridge example

เวลา 12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00    Seismic design of concrete bridges

 • Eigen value analysis
 • Response spectrum analysis
 • Pushover analysis

คณะวิทยากร

วันที่จัด

07/04/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Midas-Civil-1-78042564.pdf