รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม

Tekla Structural Designer รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียน

 

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย
1. The interface and setting
-การเลือก Code setting และ การติดตั้ง Setting files
-ภาพรวมของ User interface การแบ่งหมวดหมู่การใช้งานของเมนูต่างๆ
2. Basic Functionality
-การใช้คำสั่ง select, zoom, pan, delete, select entity, rotate, move, copy, validation
3. Modeling
-การเริ่มต้นโมเดลใหม่, level, grid line
-การโมเดล column, beam
-การโมเดล slab, roof panel, bracing
4. Loading and Load Combinations
-การสร้าง load case, load combination
-การใส่ load
5. Analysis and Design
-Run analysis and design
6. Reviewing the design status
-การ review design status และ design ration
-การดูผลของแรงโดยรวม และ แยกแต่ละ member
-การ check member และดูผลการคำนวณออกแบบของแต่ละ member
7. Detail Drawings
-การตั้งค่า drawing การสร้าง GA drawing (ในเครื่องต้องมีการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมอื่นๆที่อ่านไฟล์ .dxf ได้
8. Reports
-การสร้างรายงานรายการวัสดุ การสร้างรายงานคำนวณการออกแบบ และราบการคำนวณแบบกำหนดเองได้
9. Q&A

กำหนดการ

คณะวิทยากร

นายตะวัน บุญนิธี

(วศ.บ. โยธา) Technical Specialist
บริษัท Trimble Solution Thailand

วันที่จัด

17/07/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. ผ่านระบบ ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน แบบจำลองสารสนเทศอาคาร ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พรนิชา รอดชีวะ
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 525 E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม-Tekla-Structural-Designer-รุ่นที่-2.pdf