รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่

หรือ https://docs.google.com/forms/d/1fD8Kq_AQTP2hzKK-rg6tJ_5rLrzsX5iB28f-NPfCWcw/edit

หลักสูตรอบรมออนไลน์เรื่อง
การคำนวณแรงดันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile
และการออกแบบ Sheet Pile รุ่นที่ 5
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 

หลักการและเหตุผล
งานขุดดิน-ถมดิน จัดเป็นงานส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก สำหรับพักอาศัยไปจนถึงโครงการอาคารขนาดใหญ่ งานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำแพงกันดิน กำแพงเข็มพึด ทั้งที่ใช้เพื่อการขุดดินหรือถมดิน การทำงานในส่วนดังกล่าว ทั้งงานออกแบบและควบคุมงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมปฐพี หัวข้ออบรมนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบาย พื้นฐานในเรื่องกำแพงกันดินด้านกว้าง การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้หรือสำรวจเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อไป
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม -ปวช. ปวส. -วิศวกร -ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่17 มิถุนายน2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผ่านระบบโปรแกรม  ZOOM

09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ
หลักการออกแบบระบบผนังกันดิน
แนวทางในการออกแบบ
การคำนวณแรงกันดิน Active Force และ Passive Force
การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile)
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การออกแบบ Sheet Pile ด้วย โปรแกรม GE05
กรณีศึกษาการนำชอฟแวร์มาใช้
วิทยากรโดย นายกิตติ บุญแสง
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

นายกิตติ บุญแสง

กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

วันที่จัด

08/06/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-8-ชีทไพพ์-รุ่น5-ออนไลน์.pdf