รหัสอบรม:

การเสวนา เรื่อง “บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้องถูกตังค์”

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** ไม่เสียค่าลงทะเบียน **

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดหลายแห่งถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่มีการบำบัด หรือมีระบบแต่ยังบำบัด   ไม่ถูกต้อง ทำให้แม่น้ำลำคลองไม่สามารถฟอกตัวเองโดยธรรมชาติได้ เกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น การแก้ไขปัญหามีหลายวิธี อาจแก้ไขปัญหาที่แหล่งกำเนิด เช่น อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ชุมชน สถานประกอบการ เกษตรกรรม เป็นต้น โดยทำการลดความสกปรกของน้ำเสีย หรือป้องกันไม่ให้มีการปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยวิธีการลดการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การนำน้ำเสียไปใช้เพื่อการเกษตร การสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออีกวิธีก็คือใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับให้สร้าระบบบำบัดน้ำเสีย หรือควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมกับกรมควบคุมมลพิษ องค์การจัดการน้ำเสีย และสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จึงเห็นควรร่วมกันจัดเสวนาเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้อง ถูกวิธี และทราบถึงกฎหมายข้อบังคับต่างๆ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

13.30 – 14.00 น.           ลงทะเบียน

14.00 – 16.00 น.           การเสวนา “บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้องถูกตังค์”

                                เสวนาโดย           

                                    นายชีระ  วงศบูรณะ            

รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

                                    ดร.เชาวน์  นกอยุ่               

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

                                    นายวิจารณ์  ตันติธรรม        

วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

                                    ผศ.พิพัฒน์  ภูริปัญญาคุณ     

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

                                ดำเนินรายการโดย                  

                                    ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์      

นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คณะวิทยากร

การเสวนา เรื่อง บำบัดน้ำเสียอย่างไรให้ถูกต้องถูกตังค์
นายชีระ วงศบูรณะ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ดร.เชาวน์ นกอยู่

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

นายวิจารณ์ ตันติธรรม

วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ผศ.พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

16/07/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

เสวนา-บำบัดน้ำเสีย-16กค61.pdf