รหัสอบรม:

เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น
ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2  (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)
(Technique of Inspection Report Preparing in Crane by Por.Jor.1 & 2 Form.)

การอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 Module ที่ท่านจะเรียน หรือ ลงเรียนทั้ง 3 Module ดังนี้

Module 1 รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ปจ.2)  วันที่ 16 มิถุนายน 2563

Module 2 – ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ปจ.1) วันที่ 19 มิถุนายน 2563

Module 3 – ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ปจ.1) วันที่ 23 มิถุนายน 2563

สามารถสมัครอบรมได้ที่  ลิงค์นี้

หรือ สแกน QR Code 

***รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน***

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานตรวจสอบปั้นจั่น/เครน ยังพบว่าการตรวจสอบและการลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม ปจ.1 ปจ.2 ที่นิยมใช้เป็นหลักในงานตรวจสอบปั้นจั่น ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกพอสมควร หากวิศวกรตรวจสอบมีความเข้าใจในรายละเอียดตรวจสอบตามกฎหมายและมาตรฐานที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ปั้นจั่นมีการแก้ไขปรับปรุงและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
แบ่งปันวิธีการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบฟอร์มการตรวจสอบปั้นจั่น ปจ.1 และ ปจ.2 ตามกฎหมาย
– สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบปั้นจั่น
– เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลในงานตรวจสอบปั้นจั่น
– เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบปั้นจั่น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
– วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
– วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน
– เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
– ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
– ผู้ยึดเกาะวัสดุ
– ผู้ให้สัญญาณ
– ผู้บังคับปั้นจั่น
– ช่างเทคนิค
– ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท.     900  บาท/ Module
*สมัคร 3 Module ลดเหลือ 2,000 บาท/ท่าน จาก 2700 บาท
บุคคลทั่วไป     1,200  บาท/
Module
*สมัคร 3 Module ลดเหลือ 3,000 บาท/ท่าน จาก 3600 บาท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16 มิถุนายน 2563

Module 1 : รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ปจ.2)

09:00 – 12:00
– ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปจ.2 และประกาศฯ ทดสอบปั้นจั่น 2554
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่นแบบล้อยาง

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่นแบบล้อยาง (ต่อ)
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นติดรถบรรทุก
– สอบถามข้อสงสัย (Q&A)

19 มิถุนายน 2563

Module 2 : ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1)

09:00 – 12:00
– ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปจ.1 และประกาศฯ ทดสอบปั้นจั่น 2554
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ (ต่อ)
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นขาสูง
– 
สอบถามข้อสงสัย (Q&A)

23 มิถุนายน 2563

Module 3 : ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1)

09:00 – 12:00
– ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปจ.1 และประกาศฯ ทดสอบปั้นจั่น 2554
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง

12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง (ต่อ)
– แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเดอร์ริก
– สอบถามข้อสงสัย (Q&A)

คณะวิทยากร

16 มิถุนายน 2563

Module 1 : รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ปจ.2)

วิทยากร โดย  อ.วุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์

– ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
– รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
– กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

19 มิถุนายน 2563

Module 2 : ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1)

วิทยากร โดย  อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

– ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
– รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
– กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

23 มิถุนายน 2563

Module 3 : ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1)

วิทยากร โดย  อ.หฤษฏ์  ศรีนุกูล

-รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
– รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.

วันที่จัด

23/06/2020

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร