รหัสอบรม:

วัตถุประสงค์ (Objectives)

บริบท (Context) ถือเป็นเรื่องใหม่ของทุกองค์กร ในการพยามประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 ซึ่งข้อกำหนด บริบทองค์กร                       (4. Context of the organization) นั้นถูกนำไปแทนที่ข้อกำหนด 4.1 General requirements ของ ISO 9001:2008  โดยมีความต่างกันคือ บริบทองค์กร นั้นจะถูกขยายความในการพิจารณาการจัดทำระบบการจัดการ ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายด้านที่จะมีผลกระทบต่อผลลัพธุ์ของการจัดการ (Intended result(s)) ด้วยกันคือ กลยุทธุ์ (Strategic) นโยบาย (Policy) ความต้องการและความคาดหวังของคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง (need and expectations of interested parties) การวางกรอบของระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ไม่ได้เพียงแต่พิจารณาแค่กระบวนการที่จำเป็น และความสัมพันธ์ ในกระบวนการ (ISO 9001:2008) แต่จะต้องพิจารณาบริบท (Context) ความเป็นมา (Culture) และข้อจำกัด ขององค์กร (Constrain) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการวางกรอบและจัดสร้างระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)

 

ผลคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit)

  1. เข้าใจในการกำหนดบริบทขององค์กร (Organization context)
  2. เข้าใจในการเชื่อมโยงบริบท (Context) เข้ากับ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
  3. การกำหนด Interested parties และการวิเคราะห์ need and expectations
  4. การพิจารณาข้อจำกัดขององค์กร (Constrain) และการจัดระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
  5. การกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objectives) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท (Context)

การออกแบบ (design) และการสร้าง diagram ของระบบการจัดการคุณภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16/12/60

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.         บริบท (Context) คืออะไร และการกำหนดบริบทให้องค์กร ทำอย่างไร

การเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กร (Organization context) เข้ากับบริบท (Context)

การพิจารณาข้อกฏหมาย (Legal) และความต้องการของคู่ค้า (Interested party need and expectations)

การพิจาราณาวัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับบริบท (Context)

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         รูปแบบการกำหนกบริบทองค์กร (Organization context)

การพิจารณาขอจำกัด (Constrain) ขององค์กรในการสร้างบริบทขององค์กร

การสร้างบริบทองค์กร (Organization context)

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.         การใช้บริบทขององค์กร (Organization context) ในการออกแบบระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)

การพิจารณาการขับเคลื่อนระบบด้วย PDCA

การสร้าง Diagram ของระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ภายใต้บริบทขององค์กร

15.00 – 15.20 น.         พักประทานอาหารว่าง

15.20 – 16.10 น.         การวางโครงสร้างเป้าหมายการขับเคลื่อนระบบ (Objectives drive)

การออกแบบวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objectives, KPI)

16.10 – 16.30 น.            ถามตอบ

คณะวิทยากร

นายอุเทน เข้มขัน

ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ประเภท A เลขที่ 3985
บริษัท QML Corporation Ltd.

วันที่จัด

16/12/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

IE-Context.pdf