รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว
และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น    รุ่นที่ 3
(Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in Japanese Standard)
วันเสาร์ที่  20 ตุลาคม 2561   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล:
รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิต งานก่อสร้าง งานติดตั้ง เคลื่อนย้าย การขนส่ง การยึดเกาะวัสดุ เนื่องจากการใช้งานนั้นสามารถตอบสนองการใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ขนาดที่กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และนำไปใช้ในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟ เนื่องจากการทำงานของระบบไฟฟ้า ในปัจจุบัน รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้งานในระยะยาว และแบบชั่วคราว ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในและแนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกดังกล่าว รวมทั้งในการจัดทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รอกโซ่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์:
• เพื่อให้เข้าใจถึงหลักกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามคู่มือหรือผู้ผลิตแนะนำ
• เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
• ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
o ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
o อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
• การใช้งานและแนวทางการกำหนดแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00
• การวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติสำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางการป้องกัน
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 • ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #1 : สถานีฝึกถอด – ประกอบ
o Workshop #2 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
o Workshop #3 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน
16:00 – 16:30 • สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาว และชนิดรอกโยก ตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 3
อ.สายพิน คำนึง

Training Supervisor / ผู้ชำนาญการบริษัท สยามคิโต้ จำกัด
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น
ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบซ่อมบำรุง รอกโซ่ไฟฟ้า รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

อ.กฤตภพ วิรัติ

Training Engineer/ วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น

วันที่จัด

20/10/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท . บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-20-รอกโซ่3.pdf