รหัสอบรม:

***เลื่อนจาก วันที่ 15 มิถุนายน 2561  

การอบรมหลักสูตร “การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล”

(Sanitary Landfill Design)

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

          การฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับความนิยมในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งนี้เพราะมีค่าดำเนินการที่ไม่สูงมาก รวมทั้งการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการเองได้ ไม่มีความยุ่งยากและซับซ้อน อย่างไรก็ตาม การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่ดีจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้วิศวกรผู้ที่จะทำการออกแบบมีความรู้ความเข้าใจและมีความชำนาญในการออกแบบมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดให้มีการอบรมการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบหลักการและเกณฑ์การออกแบบระบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริงได้

วิทยากรโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. ประจำปี 2560-2562

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นการสอนเทคนิคการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในประเด็นต่างๆ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาบาลมาเป็นเวลานาน ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจมากขึ้น รวมทั้งสามารถดำเนินการออกแบบเองได้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6/07/2561

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา    08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

เวลา    09.00 – 12.00 น.        – วิธีการฝังกลบและการคัดเลือกสถานที่

– เกณฑ์การออกแบบหลุมฝังกลบ

– การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอย

เวลา    12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา    13.00 – 16.00 น.        – การออกแบบระบบรวบรวมน้ำชะมูลฝอย

– การออกแบบระบบระบายน้ำผิวดิน

– การออกแบบระบบรวบรวมและระบายก๊าซมีเทน

– การออกแบบระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ และการติดตาม

พื้นที่ฝังกลบ

คณะวิทยากร

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. ประจำปี 2560-2562

วันที่จัด

06/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล-1.pdf