รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์

เรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยออกแบบ”

วันที่ 16-18 และ 23-25 สิงหาคม พ.ศ.2564  (6 วัน) เวลา 09.00-12.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รับจำนวนจำกัดเพียง 16 ท่าน เท่านั้น!!

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเหล็กขึ้นรูปเย็นได้รับความสนใจมากขึ้น ด้วยคุณประโยชน์หลากหลายของเหล็กขึ้นรูปเย็น เช่น น้ำหนักเบา ประหยัดวัสดุ ระบบการติดตั้งแบบโบล์ท สกรู ทำให้งานก่อสร้างรวดเร็ว เหล็กไม่เกิดสนิม จากการเคลือบด้วยโลหะ มีความปลอดภัยในการทำงาน ควบคุมคุณภาพของงานที่ง่าย รวมถึงสะดวกและประหยัดต้นทุนในการขนส่ง เหล็กขึ้นรูปเย็นจึงได้ถูกนำไปใช้ในการออกแบบงานก่อสร้างมากมายเช่น หลังคา ผนัง งานโครงสร้าง ระบบแผ่นพื้น แป โครงถัก

ด้วยคุณลักษณะหลายอย่างที่ต่างจากเหล็กรีดร้อน โดยเฉพาะในปัจจุบันเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีกำลังที่จุดคราก (Yield Strength) ที่สูงกว่าของเหล็กรีดร้อนตามท้องตลาด ทำให้เหล็กขึ้นรูปเย็นที่ออกแบบออกมามีน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กรีดร้อนทำให้ได้โครงอาคารที่ที่มีน้ำหนักเบากว่า ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น การออกแบบของเหล็กขึ้นรูปเย็นจึงแตกต่างจากเหล็กรีดร้อนในบางกรณี โดยเฉพาะเหล็กที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความหนามาก หากผู้ออกแบบไม่เข้าใจและนำมาคำนวณผิดวิธี อาจเกิดความเสียหายให้กับงานก่อสร้างได้ และโดยทั่วไปเหล็กขึ้นรูปเย็นถูกนำมาใช้ในงานโครงสร้างหลังคา และผนัง ของอาคารที่ไม่สูงมากนัก (Low-Rise Building) ซึ่งการออกแบบมักจะเกี่ยวข้องกับแรงลมที่กระทำต่อส่วนต่างๆ ของอาคารเช่น แรงลมที่กระทำต่อโครงสร้างหลังคา แรงลมที่กระทำต่อแผ่นหลังคาและผนังอาคารซึ่งจะเป็นโครงสร้างรอง ด้วยเหตุนี้ วสท. จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยออกแบบ เพื่อให้ความรู้กับวิศวกรได้นำไปใช้ในการออกแบบ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบัติเนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดได้ โดยการอบรมนี้ใช้มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น  EIT Standard 1024-53 เป็นหลัก ทั้งนี้รวมไปถึงการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น โดยผู้อบรมจะสามารถใช้โปรแกรมไมดาสและโปรแกรมCFS แบบ Full Version ระหว่างการอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมคลิ๊ก >> https://forms.gle/GQN8ceng7KuaNxuV9

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 16 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.               เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.               พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.30-10.45 น.               พัก 15 นาที

10.45-12.15 น.               หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น แนวความคิดหน้าตัดประสิทธิผล

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15-12.30 น.               ถาม-ตอบ 15 นาที

วันที่ 17 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.               เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.               หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น แนวความคิดหน้าตัดประสิทธิผล

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.30-10.45 น                พัก 15 นาที

10.45-12.15 น.               ตัวอย่างการออกแบบ โดยวิธีหน้าตัดประสิทธิผล

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15-12.30 น.               ถาม-ตอบ 15 นาที

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.               เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.               การใช้งานโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นแบบกล่องในโครงการก่อสร้างต่างๆ

บรรยายโดย      นายเจตต์  ธนวิทยกุล

บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

10.30-10.45 น.               พัก 15 นาที

10.45-12.15 น.               การใช้งานโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นในโครงการก่อสร้างต่างๆ

บรรยายโดย      นายชินวุฒิ  จันโทริ

บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

12.15-12.30 น.               ถาม-ตอบ 15 นาที

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.               เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.               การใช้โปรแกรมไมดาสในการออกแบบโครงถักเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

10.30-10.45 น.               พัก 15 นาที

10.45-12.15น.                 การใช้โปรแกรมไมดาสในการออกแบบโครงถักเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

12.15-12.30 น.               ถาม-ตอบ 15 นาที

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.               เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.               การใช้โปรแกรมไมดาสในการออกแบบโครงถักเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

10.30-10.45 น.               พัก 15 นาที

10.45-12.00 น.               การใช้โปรแกรมไมดาสในการออกแบบโครงถักเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

12.15-12.30 น.               ถาม-ตอบ 15 นาที

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

08.30-09.00 น.               เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00-10.30 น.               การใช้โปรแกรมคำนวณ CFS (https://www.rsgsoftware.com/)

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

10.30-10.45 น.               พัก 15 นาที

10.45-12.15 น.               การวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น จากประสบการณ์การออกแบบในประเทศไทย

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

12.15-12.30 น.               ถาม-ตอบ 15 นาที

คณะวิทยากร

วิทยากร
  1. รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  2. นายเจตต์  ธนวิทยกุล    บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  3. นายชินวุฒิ  จันโทริ    บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
  4. พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่จัด

16/08/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วิศวกร
2.สถาปนิก
3.ผู้ออกแบบ
4.บุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

16 คน (จำนวนที่ว่าง 16 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ส.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 508
E-mail: pt3972@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ-การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูป-Online-v.2.pdf