รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นช่างติดตั้งทาวเวอร์เครนและวิศวกรควบคุม
การติดตั้งทาวเวอร์เครน
(Tower Crane Erector & Tower Crane Engineer) รุ่นที่ 7
–หลักสูตรปรับปรุงเนื้อหาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแบบตรวจกรุงเทพมหานคร–

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

(เลื่อนมาจากวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2563)

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันทาวเวอร์เครน (Tower Crane) เป็นเครื่องจักรหลักของงานก่อสร้างอาคารสูง ซึ่งมีศักยภาพในการยกย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รัศมีการทำงานที่ครอบคลุมได้มาก และยังมีความสามารถในการยกย้ายวัสดุเพื่อหลบสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่ข้างเคียงได้อีกด้วย จากที่ผ่านมาพบว่าอุบัติเหตุเริ่มสูงขึ้นจากการติดตั้ง เพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน อันเนื่องมาจากการขาดทักษะ ขาดความเข้าใจในการติดตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตามที่คู่มือผู้ผลิตกำหนด หลักสูตรนี้จะช่วยให้ช่างติดตั้งและวิศวกรควบคุมงานติดตั้งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงข้อเทคนิคการติดตั้งที่ถูกต้องรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและความปลอดภัยสาธารณะ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– สร้างความรู้ความเข้าใจกับเทคนิควิธีการติดตั้งทาวเวอร์เครน
– ให้เข้าใจถึงส่วนประกอบและความสามารถในการทำงานของทาวเวอร์เครน
– ให้สามารถอ่านค่าพิกัดยกและข้อมูลต่าง ๆ จากคู่มือได้อย่างถูกต้อง
– ให้เข้าใจในหลักการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
– ให้เข้าใจขอบเขตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
– การตรวจสอบและทดสอบ
– การวิเคราะห์ความเสี่ยงขณะทำการติดตั้ง
– ให้เข้าใจพื้นฐานการใช้งานของเครนชนิดเดอร์ริค
– อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและกรณีศึกษา

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 4 กันยายน 2563

08:30 – 09:00 น.
– ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.
– ชนิดของทาวเวอร์เครน
– ชนิดต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน
– ข้อดีและข้อเสียของแต่ละชนิด

10:45 – 12:00 น.
– ลักษณะการติดตั้งของทาวเวอร์เครน
– รูปแบบการติดตั้งแบบต่าง ๆ
– ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรูปแบบการติดตั้ง

12:00 – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.
– ส่วนประกอบของทาวเวอร์เครน
– รายละเอียดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปั้นจั่นหอสูง
– การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต
– ข้อมูลจากผู้ผลิต การพิจารณาและการนำไปใช้งาน

14:45 – 16:00 น.
– การอ่านตารางพิกัดยกวัสดุ (Load Chart)
– ตารางพิกัดยกวัสดุของทาวเวอร์เครนชนิดแขนราบ (Hammerhead Jib)
– ตารางพิกัดยกวัสดุแบบแขนทาวเวอร์เครน (Luffing Jib)
– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

16:00 – 16:30 น.
– สรุป ถาม – ตอบ

วันที่ 5 กันยายน 2563

08:30 – 09:00 น.
– ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทาวเวอร์เครน
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทาวเวอร์เครน
– การติดตั้งและรื้อถอนทาวเวอร์เครน
– ขั้นตอนและลำดับการติดตั้ง รื้อถอน
– ข้อควรระวังขณะกำลังติดตั้ง รื้อถอน
– อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เช่น ลิมิตสวิตช์ต่าง ๆ
– การตรวจสอบและทดสอบ
– การวิเคราะห์ความเสี่ยงขณะทำการติดตั้ง

12:00 – 13:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.
– การตั้งค่าพิกัดยกวัสดุ
– หลักการและวิธีการตั้งค่าลิมิตสวิตช์ต่าง ๆ
– การใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
– ขั้นตอนปฏิบัติก่อนใช้ ขณะใช้ และหลังใช้งานทาวเวอร์เครน
– สัญญาณมือและการสื่อสารทางวิทยุสื่อสารสำหรับทาวเวอร์เครน
– สัญญาณมือแบบมาตรฐาน และการสื่อสารในการยกย้ายวัสดุ
– การเพิ่มความสูง (Jacking) การลดความสูง และการยึดโยงเข้ากับตัวอาคาร (Bracing)
– การอ่านคู่มือแสดงความสามารถในการยืนของปั้นจั่นหอสูง (Free Standing)
– การอ่านคู่มือแสดงระยะยึดโครงสร้างทาวเวอร์เครนก่อนเพิ่มความสูง

14:45 – 16:00 น.
– การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การดูแลรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
– การตรวจสอบประจำวัน
– พื้นฐานการใช้งานเครนชนิดเดอร์ริคเครน (Derrick Crane)
– กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน

16:00 – 16:30 น.
– สรุป ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล

– กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
– ผู้เชี่ยวชาญด้านปั้นจั่นหอสูง (Tower Crane)
และปั้นจั่นชนิดเดอร์ริคเครน (Derrick Crane)

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

– กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
– วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

วันที่จัด

04/09/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
- วิศวกรโครงการ
- วิศวกรผู้ตรวจสอบเครน
- วิทยากรด้านเครน
- ผู้จัดการโครงการ
- ผู้ควบคุมการใช้เครน
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ยึดเกาะวัสดุ
- ผู้บังคับเครน
- ช่างติดตั้ง
- ช่างเทคนิค
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

D1_Tower-Crane_7_R.6แผ่นพับ-หลักสูตรปรับปรุงใหม่.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร