รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

***ผู้เข้าร่วมอบรม เตรียม Notebook มาในวันอบรม

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงพร้อมทฤษฎี ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบ CPM ด้วยโปรแกรม Microsoft Project

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการระบบ CPM โดยเป็นการปฏิบัติจาก Work Shop ที่เตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยด้วยโปรแกรม Microsoft Project

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องทำการวางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรม

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
• การตั้งข้อกำหนดโครงการรูปแบบเวลาทำงานและปฏิทินโครงการ
• รหัสโครงการและผังโครงสร้างงาน
• การสร้างกิจกรรมโครงการและความสัมพันธ์ของงาน
• การวิเคราะห์สายงานวิกฤต
• การปรับลดระยะเวลาโครงการ
• การสร้างจุดวัดโครงการ
• การสร้างทีมงานและความรับผิดชอบ
• การระบุปริมาณงาน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
• แผนงานฐานและการนำแผนไปใช้
• การเสนอแผนงาน
• การระบุความก้าวหน้า
• การประเมินแผนเวลาโครงการ
• การปรับแผนงาน
• การวิเคราะห์ผลงานที่ทำได้
• การรายงานผลโครงการ
• การปิดโครงการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

16/12/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ธ.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

12-16-17-การวางแผน-CPM-รุ่น2.pdf