รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าใต้ดิน

รุ่นที่ 3

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2566 (วันจันทร์-วันอังคาร)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน มีความพยายามในการผลักดันให้เมืองใหญ่ต่างๆ นำสายไฟฟ้าที่ขึงบนอากาศลงใต้ดินให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การเพิ่มความเชื่อได้ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และการสร้างปลอดภัยจากการสัมผัสไฟฟ้า แต่การวางโครงข่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินนั้น จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งยังต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นที่เชื่อกันอย่างทั่วไปว่าระบบสายไฟฟ้าใต้ดินมีความเชื่อถือได้สูงกว่าสายไฟฟ้าอากาศค่อนข้างมาก เนื่องจากการที่มีฉนวนแข็งแรงทั้งถูกฝังไว้ใต้ดินอย่างมิดชิด มีการป้องกันอย่างหนาแน่น แต่หากเกิดชำรุดขึ้นมา จะใช้เวลาในการแก้ไขซ่อมแซมนานกว่าสายไฟฟ้าอากาศมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถรับประกันผลการใช้งานระบบสายไฟฟ้าใต้ดินให้ได้อย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ปลอดภัย จึงต้องอาศัยการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วสท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะ ของบุคลากรทางด้านระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงได้จัดอบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงมาบรรยายมาแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างความเข้าใจในวิธีการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งาน อย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐานสากล นำประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าใต้ดินแก่บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟด้วยสายใต้ดิน วิธีการทำงานกับสายใต้ดินและอุปกรณ์ สามารถวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานสายใต้ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและเทคโนโลยีของสายใต้ดินและอุปกรณ์ การทดสอบทางไฟฟ้าและการวิเคราะห์ สมรรถภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับสายใต้ดิน
 3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
 • เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า และบริษัทผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ
 • ภาคเอกชน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

 

คณะวิทยากร

 1. ดร.อัศวิน ราชกรม – ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 2. นายสาธิต เจริญธรรม – ผู้อำนวยการกองติดตั้งอุปกรณ์และสายใต้ดิน การไฟฟ้านครหลวง
 3. นายสถาพร นันทไพบูลย์ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
 4. 4. นายชยพิชญ์ ชีช้าง – หัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 การไฟฟ้านครหลวง
 5. 5. นายสุรเชษฐ์ นาแพง – ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการงานก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 6. นายสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช – รองผู้อำนวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 7. นายวรวิทย์ บินซาอิ๊ด – หัวหน้าแผนกพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8. นายณัฐกร สุกระ – หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเคเบิลใต้น้ำและเคเบิลใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

08.00 – 08.50 น.       ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.       หลักการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และมาตรฐาน สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง หัวต่อสาย (Joint)   และ     หัวปลายสาย (Termination)

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 11.15 น.      ระบบกราวด์สำหรับวงจรสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

11.15 – 12.00 น.       การออกแบบและก่อสร้าง บ่อพักและท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   นายสิริวิชช์  พรพันธ์วัชรเดช

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การออกแบบวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าใต้ดิน และการเลือกใช้สวิตช์ตัดตอน

โดย   นายวรวิทย์ บินซาอิ๊ด

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การออกแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร

โดย   นายสถาพร นันทไพบูลย์

 

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

09.00 – 09.30 น.       การติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน สวิตช์เกียร์ RMU และหม้อแปลงแบบแช่น้ำได้ (Submersible)

โดย   นายสุรเชษฐ์ นาแพง

09.30 – 10.30 น.       เทคนิค วิธีการวางสายใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย   นายสาธิต เจริญธรรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.       เทคนิคและวิธีการทำหัวต่อสาย (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำหรับ         สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   นายสาธิต เจริญธรรม

 

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การทดสอบสายไฟฟ้าใต้ดินที่หน้างาน (ระหว่างติดตั้ง ก่อนจ่ายไฟ และระหว่างใช้งาน)

โดย   นายชยพิชญ์ ชีช้าง

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การตรวจสอบ บำรุงรักษา และการหาตำแหน่งชำรุด สายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   นายณัฐกร  สุกระ

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566

08.00 – 08.50 น.      ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.       หลักการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และมาตรฐาน สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง หัวต่อสาย (Joint)   และ     หัวปลายสาย (Termination)

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 11.15 น.      ระบบกราวด์สำหรับวงจรสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

11.15 – 12.00 น.       การออกแบบและก่อสร้าง บ่อพักและท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   นายสิริวิชช์  พรพันธ์วัชรเดช

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การออกแบบวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าใต้ดิน และการเลือกใช้สวิตช์ตัดตอน

โดย   นายวรวิทย์ บินซาอิ๊ด

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การออกแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร

โดย   นายสถาพร นันทไพบูลย์

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

09.00 – 09.30 น.      การติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน สวิตช์เกียร์ RMU และหม้อแปลงแบบแช่น้ำได้ (Submersible)

โดย   นายสุรเชษฐ์ นาแพง

09.30 – 10.30 น.       เทคนิค วิธีการวางสายใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย   นายสาธิต เจริญธรรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.       เทคนิคและวิธีการทำหัวต่อสาย (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำหรับ         สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   นายสาธิต เจริญธรรม

 

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การทดสอบสายไฟฟ้าใต้ดินที่หน้างาน (ระหว่างติดตั้ง ก่อนจ่ายไฟ และระหว่างใช้งาน)

โดย   นายชยพิชญ์ ชีช้าง

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การตรวจสอบ บำรุงรักษา และการหาตำแหน่งชำรุด สายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   นายณัฐกร  สุกระ

 

คณะวิทยากร

16-17/10/2566 การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าใต้ดิน รุ่นที่ 3

คณะวิทยากร

 1. ดร.อัศวิน ราชกรม – ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 2. นายสาธิต เจริญธรรม – ผู้อำนวยการกองติดตั้งอุปกรณ์และสายใต้ดิน การไฟฟ้านครหลวง
 3. นายสถาพร นันทไพบูลย์ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
 4. 4. นายชยพิชญ์ ชีช้าง – หัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 การไฟฟ้านครหลวง
 5. 5. นายสุรเชษฐ์ นาแพง – ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการงานก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 6. นายสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช – รองผู้อำนวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 7. นายวรวิทย์ บินซาอิ๊ด – หัวหน้าแผนกพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. 8. นายณัฐกร สุกระ – หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเคเบิลใต้น้ำและเคเบิลใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่จัด

16/10/2023

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 4

คุณสมบัติผู้สมัคร

 วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
 เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า และบริษัทผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ
 ภาคเอกชน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ต.ค. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบ-ติดตั้ง-ทดสอบ-และบำรุงรักษา-ระบบไฟฟ้าใต้ดิน-edit1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร