รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบโครงสร้างรับแรงลม และแผ่นดินไหว 
โดยโปรแกรม Tekla Structural Designer  รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่  17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบ BIM ได้เข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ของการออกแบบ Tekla Structural Designer เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบเพื่อรองรับระบบ BIM โดยเฉพาะ ประกอบกับ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกข้อกำหนดใหม่สำหรับการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว (มยผ.1302-61) หลักสูตรการอบรมการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม Tekla Structural Designer จึงเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจในระบบ BIM และเตรียมตัวสำหรับการออกแบบอาคารเพื่อรับแรงรับและแรงแผ่นดินไหวตามข้อกำหนดของ มยผ.ตัวใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
วิศวกร หรือ บุคคลทั่วไป
ผู้ที่มีพื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างมาก่อน

วิทยากรโดย
นายตะวัน บุญนิธี (วศ.บ. โยธา) Technical Specialist บริษัท Trimble Solution Thailand
นายกิตติ บุญแสง (วศ.บ. โยธา) MD บริษัท Umbau จำกัด
นายปณิธิ พรมสาขา ณ สกลนคร (วศ.บ. โยธา) MD บริษัท Diseno จำกัด

ผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียม Spec ของ Computer แนะนำตามรายการด้านล่าง
System requirements for effective operation
CPU: Multi core Intel i5 Series or above, Xeon or AMD equivalent
Memory: 16GB (32GB or more recommended)
OS: 64-bit Microsoft Windows 10
Operating systems must be running the latest service packs / updates.
Graphics: 1600 x 900 resolution (1920 x 1080 or higher recommended)
1GB or higher of dedicated RAM.
Disk space: 1GB or more of free space for installation
Internet connection: Required for access to Online Services and some documentation.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 17 กันยายน 2563

ภาคเช้า : Basic Modelling
1. Basic Modelling
○ การเริ่มต้นโมเดลใหม่, design code, global and model setting
○ การกำหนด Construction level, unique and similar floor
○ การสร้าง grid line และ shadow โดยการ import .dxf file
○ การกำหนด และ save properties
○ การโมเดล concrete column, beam, wall, slab และการ validate
2. Working with plane
○ การสร้าง และ การเปิดปิด view plane
○ การตัด cutting plane
3. Loading and Load Combinations
○ การสร้าง load case, ใส่ load และการสร้าง load combination, envelope
4. Analysis
○ Run analysis all
○ การอ่านผล Graphical ใน result view > axial, SFD , BMD, deflection, reaction

ภาคบ่าย : การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
1. Wind Load
○ การสร้าง wind panel / Roof Panel, wind load case และ load combination
○ Wind view
2. Steel Beam design
○ Auto-design vs check design
○ Section order
3. Steel Column design
4. Steel Truss design
○ Lateral torsional buckling / Lateral unbraced length
5. Wind Resistant design
○ Wind drift check
6. Export model to another Program by IFC
○ การสร้าง GA drawing, Beam detail, Column detail, Column schedule
○ Material list report

วันที่ 18 กันยายน 2563

ภาคเช้า : Design [*ใช้ Model D1-3]
1. Introduction to concrete design (2/2)
2. Beam and Column Design
○ Auto design และ interactive design
○ การอ่านรายการคำนวณ และ code check
3. Design group
○ Auto member grouping, การอ่าน Critical member, การแยก group และ design group
4. Wall design
○ Auto design และ interactive design
○ การอ่านรายการคำนวณ และ code check
5. Flat slab design
○ การใช้ 2D result view ในการอ่านค่าปริมาณเหล็กเสริม และการใส่เหล็กเสริม Typical
○ การใช้ slab patch เพื่อใส่เหล็กเสริมพิเศษ
○ การ Check และ design เหล็กเสริมรับ punching shear
6. Foundation design
○ Pile cap design
○ Mat foundation design

ภาคบ่าย : introduction to MRSA and output
1. Introduction to MRSA
○ ขั้นตอนทั่วไปในการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว
○ มยผ.1302-61 และหลักการของวิธี MRSA
○ ขั้นตอนการใช้ TSD ในการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว (MRSA) ตามมยผ.1302-61
2. Review design
○ Review status/capacity ratio
○ Review member, slab, foundation
3. Review model properties
○ การใช้ประโยชน์จาก mode show/alter state
4. Tubular data
○ ตารางสรุป Design summary
○ Drift, story shear, Material list
5. Q&A

คณะวิทยากร

นายตะวัน บุญนิธี

(วศ.บ. โยธา)  Technical Specialist บริษัท Trimble Solution Thailand

นายกิตติ บุญแสง

(วศ.บ. โยธา) MD บริษัท Umbau จำกัด

นายปณิธิ พรมสาขา ณ สกลนคร

(วศ.บ. โยธา) MD บริษัท Diseno จำกัด

วันที่จัด

17/09/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 524, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected] Website: www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

09-17-18-การใช้โปรแกรม-Tekla-รุ่น1-เลื่อน.pdf