รหัสอบรม:

การฝึกอบรมเรื่อง
การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

หลักการและเหตุผล
ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง
3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
4. สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด
6. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

วิทยากร อาจารย์นวพร บุศยสุนทร
อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1

08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.   การทำความเข้าใจงบการเงิน
– งบดุล – งบกำไรขาดทุน – งบกระแสเงินสด
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.   การวิเคราะห์งบการเงิน
– วิเคราะห์แนวโน้ม – วิเคราะห์โครงสร้าง
14.45 – 16.30 น.   การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
– สมรรถภาพในการหากำไร
– ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
– ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว
– ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร

วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.   การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
– การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร
– การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.   การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
– งบประมาณระยะสั้น – งบประมาณระยะยาว
14.45 – 16.30 น.    งบประมาณเงินสด
– การวางแผนและควบคุมกำไร
– ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

คณะวิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

วันที่จัด

16/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 มี.ค. 62
สมาชิก บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณ รุ่งลาวรรณ แหนมสัย
โทร02-184-4660-9 ต่อ 510
โทรสาร.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การบัญชีบริหาร-1-2562-1.pdf