รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

ฟรี! หนังสือการออกแบบพื้นคอนกรีต

อัดแรงไร้คาน ราคา 300 บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16 มีนาคม 2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.        – วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง

– ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        – ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง

– การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        – การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.        – หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง

17 มีนาคม 2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.        – โครงสร้างอินดีเทอมิเนต

10.30 – 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        – กำลังโมเมนต์ดัดประลัย

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        – แรงเฉือน

– ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.        – ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

คณะวิทยากร

คุณมั่น ศรีเรือนทอง

กรรมการบริหาร  บริษัท ฤทธา จำกัด

วันที่จัด

16/03/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร
2. ผู้ควบคุมงาน
3. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 มี.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นผับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน-รุ่นที่7.pdf