รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง

การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 8  (ออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน ขึ้น เพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่ทำงานโดยตรง ได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ให้กับวิศวกรที่สนใจ และทำงานด้านการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ไร้คาน ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คลิ๊ก >>https://forms.gle/r9J7uHCoH8GxJC817

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม คลิ๊ก >> https://bit.ly/3FDqdgO

 

ฟรี! หนังสือการออกแบบพื้นคอนกรีต

อัดแรงไร้คาน ราคา 300 บาท

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียนในระบบZOOM

09.00 – 10.30 น.        – วัสดุสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง

– ข้อกำหนดเชิงเรขาคณิต

10.30 – 10.45 น.        พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น.        – ข้อกำหนดว่าด้วยกำลัง

– การวิเคราะห์โครงสร้างสำหรับแผ่นพื้นไร้คาน

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        – การเสื่อมลดของแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรง

14.30 – 14.45 น.        พัก 15 นาที

14.45 – 16.00 น.        – หน่วยแรงยืดหยุ่นของคอนกรีตอัดแรง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียนเข้าระบบZOOM

09.00 – 10.30 น.        – โครงสร้างอินดีเทอมิเนต

10.30 – 10.45 น.       พัก 15 นาที

10.45 – 12.00 น.        – กำลังโมเมนต์ดัดประลัย

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        – แรงเฉือน

– ตัวอย่างการคำนวณ

14.30 – 14.45 น.       พักร 15 นาที

14.45 – 16.00 น.        – ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน

คณะวิทยากร

คุณมั่น ศรีเรือนทอง

กรรมการบริหาร  บริษัท ฤทธา จำกัด

วันที่จัด

13/11/2021

สถานที่จัด

ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกร
2. ผู้ควบคุมงาน
3. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 05 พ.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 538
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นผับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน-รุ่นที่8-online.pdf