รหัสอบรม:


การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4
วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
เวลา 9.00 – 16.00 น.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

เนื้อหา 

 • พื้นฐานทางสถิตยศาสตร์
 • หน่วยแรงและความเครียด
 • คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ
 • การดึงและการอัด
 • การบิด
 • การดัด
 • การเฉือน
 • การโก่งเดาะ
 • อื่นๆ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18-19 กรกฎาคม 2563

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.    บรรยาย วิชาที่ 3  กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

โดย  ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

หมายเหตุ       พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

Ph.D. (Structural Engineering), University of lllinois. U.S.A.

M.Eng. (Structural Engineering and Construction), Asian Institute of Technology, Thailand.

B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, Thailand.

 

วันที่จัด

18/07/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 17 ก.ค. 63
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์
โทร 0-2184-4600 ต่อ510
อีเมลล์ :[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-4-update.pdf