รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4

วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563    เวลา 9.00 – 16.00 น.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร