รหัสอบรม:

 

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ  รุ่นที่ 16

วันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครอลรมผ่านลิ้งค์นี้นะคะ

https://docs.google.com/forms/d/1gKMsUJzFYY0jSdDWTC3Zko2JBv9a_r1NmUAWHMZo8z8/edit 

หลักการและเหตุผล

งานประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล, และป้องกันอัคคีภัย) เป็นงานที่ไม่มีตำรา หรือในทฤษฎีที่หาได้โดยทั่วไป การปฏิบัติงานจริงมักจะใช้ประสบการณ์ของวิศวกรสอนกันต่อๆกันมา ซึ่งทำให้หลักการในการประมาณราคางานระบบประกอบอาคารเป็นที่ถกเถียง เรื่องวิธีการกันมากระหว่างวิศวกรในแต่ละสาขาอาชีพที่ทำงานร่วมในโครงการเดียวกัน เช่น ผู้รับเหมางานระบบ, วิศวกรเจ้าของโครงการ, ผู้ควบคุมงาน, วิศวกรสำรวจปริมาณ (Quantity Surveyor) ซึ่งในบางครั้งทำให้ราคาที่ประมาณออกมาได้แตกต่างกันในแต่ละวิธีการ และอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน หรือจัดตั้งงบประมาณโครงการผิดพลาดได้

การประมาณราคางานระบบ ควรจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างงานระบบในเมืองไทย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่วิศวกร เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานการทำงานที่ดีในเรื่องการประมาณราคางานระบบ และเพิ่มความแม่นยำและราคาที่ใกล้เคียงความจริงในการนำไปใช้งานของวิศวกรในแต่ละส่วนของโครงการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในการ     ประมาณงานราคาระบบอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงมาแลกเปลี่ยนความรู้      และประสบการณ์

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคิดราคางานระบบได้เรียนรู้หลักการประมาณราคาที่ถูกต้อง
  2. เปิดโอกาสให้วิศวกรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการประมาณราคางานระบบ
  3. เพื่อเป็นจุดเริ่มในการสร้างมาตรฐานที่ดีต่อไปในเรื่องการประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.      แนวทางในการประมาณราคางานระบบ

(หลักการคิดอัตรา material และ labour หลักการถอดปริมาณ แบบฟอร์มมาตรฐาน)

โดย   คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์          [สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และ เครื่องกลไทย]

10.30 – 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.      ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร

(แนวคิดในการประมาณราคา ปริมาณที่เสนอราคานำไปใช้ได้จริงไหม การบริหารงานจากปริมาณที่เสนอราคา)

โดย   คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์          [สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และ เครื่องกลไทย]

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบไฟฟ้าแรงสูง

(งานสายส่ง, ปักเสาพาดสาย, Ductbank, ชุดนั่งร้านหม้อแปลง)

โดย     คุณสุชาติ  อ้นรุ่ง                        [การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาตู้สวิทบอร์ดไฟฟ้า

(ประเภทและส่วนประกอบต่างๆ ของตู้สวิทช์บอร์ด ที่มีผลต่อการคิดราคา)

โดย    คุณศิวณัชฐกุล  ไชยศร                [บริษัท อาซีฟา จำกัด]

วันอาทิตย์ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

09.00 – 10.30 น.      ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบป้องกันอัคคีภัย

(แบบฟอร์มการถอดราคาและปริมาณหัวฉีดน้ำชนิดต่างๆ ห้องเครื่องเมน Riser งานลักษณะพิเศษ)

โดย    คุณสกล ธนวนกุล                       [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

10.30 – 10.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบสุขาภิบาล

(แบบฟอร์มการถอดราคาและปริมาณ ห้องน้ำ ห้องเครื่องเมน Riser งานลักษณะพิเศษ)

โดย    คุณสกล ธนวนกุล                      [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.45 น.       ประสบการณ์งานประมาณราคาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

(แบบฟอร์มมาตรฐานการกรอกราคาและการถอดปริมาณ การรวมราคา Feeder  วงจรย่อย เทคนิคการวัดระยะ และการเผื่อระยะต่างๆ)

โดย    คุณสกล ธนวนกุล                      [บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด]

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 17.00 น.      การวิเคราะห์ราคางานระบบ

(มุมมองต่อการเสนอราคาของผู้รับเหมางานระบบในฐานะตัวแทนผู้ว่าจ้าง)

โดย    คุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์                 [บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด]

คณะวิทยากร

16-17ตค64 โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคางานระบบ รุ่นที่ 16
คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และ เครื่องกลไทย

คุณสุชาติ อ้นรุ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณศิวณัชฐกุล ไชยศร

บริษัท อาซีฟา จำกัด

คุณสกล ธนวนกุล

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

คุณสุรศักดิ์ พิมพะสิงห์

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

วันที่จัด

16/10/2021

สถานที่จัด

online ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา, ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ ผู้บริหารบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานระบบ
2. ผู้บริหารบริษัทที่สนใจการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างงานระบบ ทั้งด้านรับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรปรึกษา
3. วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ต.ค. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ผู้ประสานงาน : คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 MB.0843236699
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ประมาณราคางานระบบ16-16-17ตค64.pdf