รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง   รุ่นที่ 14
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom
(สมัครเข้าอบรมคลิกที่นี่)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

หลักการและเหตุผล

ก๊าซเชื้อเพลิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ตลอดจนระบบการขนส่ง เนื่องจากมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น อีกทั้งมีการเผาไหม้ที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบัน ก๊าซเชื้อเพลิงหลักที่มีการส่งเสริมการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ได้แก่ ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NG)  ดังนั้น การใช้งานของก๊าซเหล่านี้จึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในแง่วิธีปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน

วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับก๊าซเชื้อเพลิง

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของระบบก๊าซเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ
  2. เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบท่อส่งก๊าซเชื้อเพลิง และระบบควบคุมเพื่อความปลอดภัย

วิทยากร

ดร.เชิดพันธ์    วิทูราภรณ์

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก วสท.                                                     1,500   บาท/ท่าน
  • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป               2,500   บาท/ท่าน

การชำระเงิน
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์  E-mail : admineit05@eit.or.th
Tel: 0 2184 4600 – 9 ต่อ 500
>> ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก <<

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

08.00 – 08.30  น.                        ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.30 – 08.45  น.                        กล่าวเปิดงาน

08.45 – 10.15  น.                        กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง

10.15 – 10.30  น.                        รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00  น.                        มาตรฐานการออกแบบระบบก๊าซหุงต้ม (วสท.)

12.00 – 13.00  น.                        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  น.                        การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง

14.30 – 14.45  น.                        รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.45  น.                        การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง (ต่อ)

15.45 – 16.00  น.                        ถามตอบ

คณะวิทยากร

การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง   รุ่นที่ 12 
ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์

ประวัติด้านการศึกษา

ปริญญาตรี      วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท      วิศวกรรมเรือ, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

ปริญญาเอก    วิศวกรรมเรือ, Massachusetts Institute  of Technology  (MIT)

ด้านสังคมวิชาชีพ

–  กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

–  Research Promotion Chair, ASHRAE Thailand Chapter

ปัจจุบัน             อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

16/12/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดอบรม-การออกแบบก๊าซ-รุ่น-14.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร