รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง
และปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 1

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2564
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรมคลิก https://forms.gle/1UWHhDLs5sDMKDvr6

คอนเฟิร์มจัดอบรม

หลักการและเหตุผล:
หลักการทำงานของรถปั้นจั่น
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Truck Crane
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Rough Terrain Crane
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรถปั้นจั่น และการอ่านค่าตารางพิกัดยก

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16 ตุลาคม 2564

08.30 – 09.00 เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 16.00
 หลักการทำงานของรถปั้นจั่น
 การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Truck Crane
 การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Rough Terrain Crane
 การอ่านค่าตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane

16.00
 ทำแบบทดสอบหลังอบรม
 ถาม-ตอบ

หมายเหตุ 10.30 – 10.45 พักเบรค
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 – 14.45 พักเบรค

คณะวิทยากร

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

•    ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น  วสท.

•    กรรมการ  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

•    อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงาน   เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่จัด

16/10/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความสนใจทั่วไป/วิทยากรปั้นจั่น/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร