รหัสอบรม:

สมัครสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/xiHB4R95UsvCfBM68

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 15.00-18.00 น.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ค่าลงทะเบียน 500 บาท

วิทยากร อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
คุณวรพร หยาดผกา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท

หลักการและเหตุผล

 

จากอุบัติภัยที่เกิดจากอัคคีภัยนั้น มีแน้วโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและความรุนแรงมากขึ้นทุกๆปี  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล แต่อุบัติภัยเหล่านั้น สามารถควบคุมและลดความรุนแรงได้ด้วย ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) ซึ่งระบบป้องกันอัคคีภัยนั้น สามารถแบ่งแยกย่อยเป็น 2 ระบบหลักๆ กล่าวคือ ระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก (Active Fire Protection System) และระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive Fire Protection System)  

ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทางผู้จัดมุ่งเน้นที่จะมอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการออกแบบทำงาน วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive Fire Protection System) เพียงเท่านั้น ซึ่งระบบดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานระบบป้องกันอัคคีภัยในอนาคต ได้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากลได้

ทางทีมผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive Fire Protection System)  จะเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1.หลักการออกแบบการทำงานของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive Fire Protection System)

2.ข้อกำหนดทั้งมาตรฐาน การติดตั้งและ การประยุกต์ใช้ วัสดุป้องกันไฟลาม ผนังทนไฟ ผนังกันควัน

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา เหมาะสำหรับ
1 ทุกท่านที่สนใจเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ (Passive Fire Protection)

2 สถาปนิก และ/หรือ วิศวกร ที่ทำงานเกี่ยวกับงานระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection Engineer)

3 สมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4. ผู้ตรวจสอบอาคาร

5.เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแนบไฟล์สำเนาสลิปเงินโอนหรือ

E-mail: [email protected] พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ติดต่อประสานงาน คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 E-mail: [email protected]

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

16/06/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร