รหัสอบรม:

การอบรมและ Workshop
พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
สำหรับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา
วันที่ 21 เมษายน 2564
จัดโดย   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สนใจสมัครอบรมคลิ๊ก ลิงค์

https://forms.gle/uKzMqLS45oe9UKST8หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อคลิ๊ก ลิงค์

*คอนเฟิร์มจัดอบรม*

หลักการและเหตุผล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้าน
งานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินการจัดโครงการ การอบรมและ Workshop
“พื้นฐานความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา
3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ
สามัญวิศวกร
4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมและบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

อัตราค่าลงทะเบียน
  นักศึกษาที่เป็นสมาชิก วสท. 500 บาท
  นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นสมาชิก วสท. 700 บาท
  สมาชิก วสท. 1,000 บาท
  บุคคลทั่วไป 1,200 บาท

การชำระเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 21 เมษายน 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. บรรยาย หลักเกณฑ์ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา
10.45 – 12.00 น. Workshop การเขียนผลงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Workshop การเขียนผลงาน (ต่อ)
หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์

อ.สุวิช ลิ่มทอง

กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์

วันที่จัด

21/04/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
นักศึกษาที่เป็นสมาชิก วสท. บาท บาท
นักศึกษาที่ไม่ได้เป็นสมาชิก วสท. บาท บาท
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4597
E-mail : [email protected],

รายละเอียดและใบสมัคร