รหัสอบรม:

การอบรมและ Workshop
พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
สำหรับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
จัดโดย   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สนใจสมัครอบรมคลิ๊ก ลิงค์

หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

หลักการและเหตุผล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้าน
งานวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินการจัดโครงการ การอบรมและ Workshop
“พื้นฐานความรู้ด้านงานวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร หรือขอใบอนุญาตภาคีวิศวกร
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา
3. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และ
สามัญวิศวกร
4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมและบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท
**ชำระก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ลดเหลือ 1,000 บาท

การชำระเงิน บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดโดย นายจีรวุฒิ ภูศรีโสม ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
09.10 – 10.30 น. บรรยาย หลักเกณฑ์ แนวทางการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีพิเศษ และสามัญวิศวกร สาขาโยธา
10.45 – 12.00 น. Workshop การเขียนผลงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Workshop การเขียนผลงาน (ต่อ)
หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์

อ.สุวิช ลิ่มทอง

กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์

วันที่จัด

10/07/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 ก.ค. 64
ท่านละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ วสท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4597
E-mail : [email protected],

รายละเอียดและใบสมัคร