รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 7

Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานบนที่สูงนั้น ส่วนใหญ่อาจจะมีการใช้ เครื่องจักรในการช่วยนำผู้ปฏิบัติงานขึ้นที่สูง แต่ในบางครั้งจะพบว่าไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้สะดวก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการโรยตัวโดยใช้เชือกและอุปกรณ์ในการนำผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่จุดทำงาน ซึ่งในการทำงานดังกล่าวในประเทศไทย ยังขาดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ยังไม่มีองค์ความรู้และขาดทักษะในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโรยตัวในที่สูง ดังกล่าวอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมงานมีความรู้ความเข้าใจ จะมีส่วนช่วยในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ และจะช่วยปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

  1. เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว
  2. สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในที่สูง ที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานโรยตัวเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
  3. สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง ที่ต้องมีการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว
  4. เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิทยากรด้านการทำงานบนที่สูง l เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)  l ผู้ควบคุมการทำงานบนที่สูง l ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

วิทยากร

อ.วสันต์  มีสัตย์                กรรมการผู้จัดการ THAI ROPE ACCESS SERVICES CO., LTD.

วิทยากรหลักสูตรการใช้งานเชือก (ROPE ACCESS)

Assessor Working at high and Rescue จาก TPTI (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

Rope Access Technique (U.K.)

ค่าลงทะเบียน ชำระก่อน

10 มกราคม 2564

ชำระหลัง

10 มกราคม 2564

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท   3,500 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%

กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

16/01/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

RopeAcessSafety-6-16-01-64.pdf