รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร

พื้นฐานการบริหารโครงการ   (Project Management Fundamentals)  รุ่นที่ 9
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2564   เวลา 9.00-16.00 น.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

(จัดอบรมออนไลน์)

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำโครงการต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำโครงการของตนเอง  ความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานการบริหารโครงการแก่ผู้จัดการโครงฝ่ายรัฐและเอกชน ทีมบริหารโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่นแผนกจัดซื้อ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายผลิตเป็นต้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริหารโครงการทั้งรัฐและเอกชนได้เรียนรู้วิธีบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล
 2. เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองไปเป็นผู้จัดการโครงการในอนาคต
 3. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจรายละเอียดในการบริหารโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ผู้จัดการโครงการและทีมบริหารโครงการต้องเผชิญ และสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเพื่อช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้
 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในด้านใดด้านหนึ่งได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตน ซึ่งตนเองมีส่วนที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน
 • เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงานที่โครงการสร้างขึ้น
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วิทยากร  พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

 • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
 • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

20/02/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ-รุ่นที่9-1.pdf