รหัสอบรม:

อบรมระบบออนไลน์ ผ่าน App. ZOOM

การอบรมเรื่อง
การคำนวณแรงดันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile
และการออกแบบ Sheet Pile   รุ่นที่ 3
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สมัครอบรมได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ 

 

หลักการและเหตุผล
งานขุดดิน-ถมดิน จัดเป็นงานส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก สำหรับพักอาศัยไปจนถึงโครงการอาคารขนาดใหญ่ งานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำแพงกันดิน กำแพงเข็มพึด ทั้งที่ใช้เพื่อการขุดดินหรือถมดิน การทำงานในส่วนดังกล่าว ทั้งงานออกแบบและควบคุมงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมปฐพี หัวข้ออบรมนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบาย พื้นฐานในเรื่องกำแพงกันดินด้านกว้าง การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้หรือสำรวจเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
-ปวช. ปวส. -วิศวกร -ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

08.45 น.  เริ่มเปิดเข้าห้อง
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ
หลักการออกแบบระบบผนังกันดิน
แนวทางในการออกแบบ
การคำนวณแรงดันดิน Active Force และ Passive Force
การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile)
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

12.45  น.   เริ่มเปิดเข้าห้อง
13.00 – 16.00 น. การออกแบบ Sheet Pile ด้วย โปรแกรม GE05
กรณีศึกษาการนำชอฟแวร์มาใช้
วิทยากรโดย นายกิตติ บุญแสง
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

นายกิตติ บุญแสง

กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

วันที่จัด

30/05/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 พ.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-30-ชีทไพพ์-รุ่น3-ออนไลน์.pdf