รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน สภาวิศวกรมีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE) แต่จากที่ผ่านมา พบว่าปัญหาหลักอย่างหนึ่งของวิศวกรไทย คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษในการเจรจา หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในการเจรจาธุรกิจ” ให้กับวิศวกรไทยเพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาสื่อสารมากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทย

วิทยากรโดย

  • มร.เจมส์ อาร์ ฮาฟท์
  • รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา

จุดเด่นของหลักสูตร

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเจรจาธุรกิจ
  • เป็นหลักสูตรใหม่ ไม่เคยมีผู้จัดอบรมมาก่อน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเจรจาธุรกิจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15/03/2561

เวลา    08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

เวลา    09.00 – 10.15 น.        – แนะนำหลักสูตร

– แนวคิดในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

เวลา    10.15 – 10.30น.         ช่วงพักดื่มกาแฟ

เวลา    10.30 – 12.00 น.        การสนทนาในที่ประชุมชน (Public Speaking)

เวลา    12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา    13.00 – 14.15 น.        การปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษอย่างกะทันหัน

เวลา    14.15 – 14.30 น.        ช่วงพักดื่มกาแฟ

เวลา    14.30 – 16.00 น.        การฝึกปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษ

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
- มร.เจมส์ อาร์ ฮาฟท์
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา

วันที่จัด

14/06/2018

สถานที่จัด

ณ ห้อง กมลทอง ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเจรจาธุรกิจ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในการเจรจาธุรกิจ-15-03-2561.pdf