รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การออกแบบโครงสร้างในวัตถุประสงค์พิเศษ

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.15 น.

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 

ที่มาของปัญหา

หลายครั้งที่วิศวกรต้องเข้าไปร่วมในโครงการออกแบบโครงสร้างที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้ายทายและไม่สามารถพบได้บ่อยในโครงการก่อสร้างทั่วไป ในครั้งนี้  คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ภายใต้คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเสนอโครงการอบรมเกี่ยวกับการนำความวิทยาการทางวิศวกรรมโครงสร้างมาร่วมคำนวณออกแบบและตรวจสอบในโครงการก่อสร้างพิเศษ

โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้นำความรู้พื้นฐานที่มีมาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างที่ต้องเผชิญได้อย่างหลากหลาย

 

รายละเอียดการสัมมนา            

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

08.20-08.50 น.        ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.        พิธีเปิด

                          โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท.

09.00-10.00 น.        การออกแบบแท่นจอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง

                          (Helipad Design for High-Rise Building)

นอกจากการก่อสร้างแท่นจอดที่ติดมากับตัวอาคาร หลายครั้งแท่นจอดดังกล่าวต้องมี       การติดตั้งภายหลัง การตรวจสอบความแข็งแรง มาตรฐานการคำนวณ และรูปแบบ       โครงสร้างของแท่นจอด

                          วิทยากร: น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

นายช่างใหญ่ สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

10.00-10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

10.15-11.45 น.        การออกแบบระบบประตูต้านแรงระเบิด

                          (Blast Resisting Design of Gate System)

                          แนวคิดในการจัดวางองค์ประกอบของโครงสร้างต้านระเบิด การออกแบบประตู             ต้านระเบิดในโครงสร้างสาธารณะ รูปแบบการใช้งาน การก่อสร้าง และการออกแบบ          ฐานรากของระบบประตู

                          วิทยากร:  ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อนวัตกรรมวัสดุ     ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11.45-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00-14.30 น.        นวัตกรรมใหม่ด้านการก่อสร้างสะพานยกระดับขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้าง   แบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งระบบ

                          (Innovation on Fully Precast Bridge Construction Technology)

                          ความได้เปรียบของโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบ       ขั้นตอนการก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค การประยุกต์ใช้แนวคิดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปใน    โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

                          วิทยากร:  ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

วิศวกรอาวุโส บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียรส์ จำกัด

14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

14.45-16.15 น.        เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างหลังคาช่วงยาวพิเศษที่มีลักษณะแบบขึง

                          (Inspection Techniques of Special Long-span Suspended Roof    Structure)

                          โครงหลังคาช่วงยาวในระบบขึงหรือเคเบิล การตรวจสอบความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์    แนวทางวิเคราะห์สมรรถนะของโครงสร้าง การให้ความเห็นเพื่อการวางแผนการซ่อม     บำรุง

                          วิทยากร:  นายทศพล ลิ้มอานุภาวะ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

สามัญวิศวกรโยธา บริษัท สแปนเวิร์คคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จำกัด

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ            

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

08.20-08.50 น.        ลงทะเบียน

08.50-09.00 น.        พิธีเปิด

                          โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท.

09.00-10.00 น.        การออกแบบแท่นจอดเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง

                          (Helipad Design for High-Rise Building)

นอกจากการก่อสร้างแท่นจอดที่ติดมากับตัวอาคาร หลายครั้งแท่นจอดดังกล่าวต้องมี       การติดตั้งภายหลัง การตรวจสอบความแข็งแรง มาตรฐานการคำนวณ และรูปแบบ       โครงสร้างของแท่นจอด

                          วิทยากร: น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

นายช่างใหญ่ สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

10.00-10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

10.15-11.45 น.        การออกแบบระบบประตูต้านแรงระเบิด

                          (Blast Resisting Design of Gate System)

                          แนวคิดในการจัดวางองค์ประกอบของโครงสร้างต้านระเบิด การออกแบบประตู             ต้านระเบิดในโครงสร้างสาธารณะ รูปแบบการใช้งาน การก่อสร้าง และการออกแบบ          ฐานรากของระบบประตู

                          วิทยากร:  ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อนวัตกรรมวัสดุ     ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11.45-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00-14.30 น.        นวัตกรรมใหม่ด้านการก่อสร้างสะพานยกระดับขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้าง   แบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งระบบ

                          (Innovation on Fully Precast Bridge Construction Technology)

                          ความได้เปรียบของโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบ       ขั้นตอนการก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค การประยุกต์ใช้แนวคิดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปใน    โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

                          วิทยากร:  ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

วิศวกรอาวุโส บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียรส์ จำกัด

14.30-14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

14.45-16.15 น.        เทคนิคการตรวจสอบโครงสร้างหลังคาช่วงยาวพิเศษที่มีลักษณะแบบขึง

                          (Inspection Techniques of Special Long-span Suspended Roof    Structure)

                          โครงหลังคาช่วงยาวในระบบขึงหรือเคเบิล การตรวจสอบความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์    แนวทางวิเคราะห์สมรรถนะของโครงสร้าง การให้ความเห็นเพื่อการวางแผนการซ่อม     บำรุง

                          วิทยากร:  นายทศพล ลิ้มอานุภาวะ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

สามัญวิศวกรโยธา บริษัท สแปนเวิร์คคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จำกัด

 

คณะวิทยากร

15/9/2564 การออกแบบโครงสร้างในวัตถุประสงค์พิเศษ

1      น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

นายช่างใหญ่ สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

2      ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3      ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

วิศวกรอาวุโส บริษัท ซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียรส์ จำกัด

4      นายทศพล ลิ้มอานุภาวะ

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

สามัญวิศวกรโยธา บริษัท สแปนเวิร์คคอนซัลติ้งเอ็นจิเนียร์ จำกัด

 

วันที่จัด

15/09/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท. (สอนออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบโครงสร้างในวัตถุประสงค์พิเศษ-แก้ไข1-1.pdf