รหัสอบรม:

 

โครงการอบรม
“ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ  รุ่นที่ 4
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. รามคำแหง 39 (จัดปีละ 1 ครั้ง)
>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<< 
จัดโดย  คณะอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.
(กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองตั๋วหรือที่พัก)

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 69 กำหนดให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะและมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม ลิฟต์ดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม ซึ่งจอดได้ทุกชั้นและมีความเร็วตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุดไม่เกิน 1 นาที รวมถึงการจัดเตรียมลิฟต์ฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า 1200 กิโลกรัมเพื่อนใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากอาคารอย่างปลอดภัย ประกอบกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจ จึงจัดให้มีโครงการอบรมความรู้ และทดสอบความรู้จำนวน 1 วัน ในเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ”   เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนเพื่อทำการตรวจสอบลิฟต์และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวงและสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค

ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

ค่าอบรม

  • สมาชิก วสท.                                         2,500  บาท/ท่าน
  • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ      3,500  บาท/ท่าน
  • บุคคลทั่วไป                                          3,500  บาท/ท่าน

การชำระเงิน
โอนเงิน  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • ธนาคารไทยพาณิชย์          สาขาสภากาชาดไทย         เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ               สาขาสุรวงศ์                    เลขที่ 147-4-32388-6
  • ธนาคารกรุงไทย              สาขาจามจุรีสแควส์           เลขที่ 162-0-09914-4

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์  E-mail : admineit05@eit.or.th Tel: 0 2184 4600 – 9 ต่อ 500

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

15 กรกฎาคม 2566 

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน
09.00 – 12:00 น.              กฎกระทรวงฉบับที่ 69 ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง และ ลิฟต์ฉุกเฉินตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘
มาตรฐานระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.              แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์
– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)
– ข้อกำหนดความปลอดภัย
– การทวนสอบความปลอดภัย

16:00 – 16:30 น.              สอบวัดผลการอบรม

คณะวิทยากร

วิทยากร

ดร. เชิดพันธ์  วิทูราภรณ์   ประธานคณะอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ วสท. พศ. 2566

นายสันติพงษ์   บูรณกฤตยากรณ์  อนุกรรมการร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ วสท. พ.ศ. 2563-2565

วันที่จัด

15/07/2023

สถานที่จัด

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39)

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์-บันไดเลื่อน-และทางเลื่อนอัตโนมัติ-รุ่นที่-3-1.pdf