รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง“การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(*** สมัครออนไลน์ คลิก **)

หลักการและเหตุผล

การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งอาคารที่อยู่ในระหว่างการออกแบบ และอาคารที่เปิดใช้งานแล้ว เพื่อประเมินขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟในการอพยพผู้ใช้อาคาร เทียบกับเวลาอพยพตามที่กำหนดในกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูง ที่กำหนดว่า “ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องแสดงการคำนวณให้เห็นว่าบันไดหนีไฟสามารถใช้ลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง” เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ (Performance-based Fire Safety Design) ที่เหมาะสมกับแต่ละอาคาร โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้จากเอกสารอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟด้วยมือตามวิธี Hydraulic Flow Calculation และการประเมินเวลาก่อนการอพยพตาม PD 7974 เป็นต้น การอบรมจะเน้นการเจาะลึกถึงสมการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมเสริมด้วยทฤษฎีเท่าที่จำเป็นต่อการคำนวณ มีตัวอย่างในการคำนวณในอาคารกรณีศึกษาหลากหลายรูปแบบ มีการทำ Workshop ที่ช่วยทดสอบความเข้าใจและสร้างทักษะในการคำนวณจริง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในอาคารต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณด้วยมือกับผลจากการจำลองด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่แสดงผลการอพยพแบบ 3 มิติ

หัวข้อบรรยาย

 1. พฤติกรรมมนุษย์ในการหนีไฟ และกลยุทธ์การอพยพหนีไฟโดยย่อ
 2. ส่วนประกอบของเวลาอพยพหนีไฟ
 3. ตามกฎหมายแล้ว ต้องอพยพหนีไฟภายในกี่นาที
 4. การประเมินเวลาก่อนการอพยพ (Pre-evacuation time)
 5. สมการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ
 6. การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟแบบง่าย และแบบละเอียด
 7. ตัวอย่าง การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ และ Workshop การคำนวณเวลาอพยพหนีไฟ
 8. ตัวอย่างการจำลองการอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม

ค่าลงทะเบียน

 • สมาชิก วสท.  3,700 บาท/ท่าน
 • บุคคลทั่วไป 4,500 บาท/ท่าน
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***
 • กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1
ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 2
ผศ.ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย สภาวิศวกร
 • คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้แก่ มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 • ประธานคณะกรรมการหลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการด้านการป้องกันอัคคีภัยจำนวน 54 เรื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน

วันที่จัด

15/06/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 520 E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

คำนวนระยะอพยพหนีไฟ-รุ่นที่-2.pdf