รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร

มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย  รุ่นที่ 2

       ระหว่างวันที่  11-14 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักสูตรความเข้าใจในมาตรฐานของดาตาเซนเตอร์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และข้อกำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของไทย เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการสอบรับรองมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ของ วสท. การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยในการเตรียมสอบรับรองมาตรฐานและเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในระบบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์ โดยให้คำนึงถึงปัจจัยนำเข้าต่างๆ ขององค์กร และองค์ประกอบต่างๆ ภายในดาตาเซนเตอร์เพื่อประกอบในการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายไทย ซึ่งมาตรฐานต่างประเทศอาจไม่ควบคุมและหรือไม่ได้บัญญัติไว้

วัตถุประสงค์

การนำระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้งานชนิดต่างๆ และการที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบดังกล่าวมีความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น จึงมีการจัดทำเป็นระบบดาตาเซนเตอร์  แต่ก็ยังมีความบกพร่องและไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยตรง

นอกจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT ยังต้องการระบบสนับสนุนเพื่อให้สภาพการใช้งานเหมาะสมทั้งในรูปแบบทำงานตามลำพังและรูปแบบทำงานเป็นเครือข่าย ซึ่งหากจัดทำระบบสนับสนุนอย่างไม่เหมาะสม จะส่งปัญหาถึงการทำงาน, การเก็บข้อมูล, การผลิต, การควบคุม, ความปลอดภัย, การสื่อสาร, การประหยัดพลังงาน ตลอดจนประสิทธิภาพในการใช้งานและบำรุงรักษา

การอบรมครั้งนี้จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดาตาเซนเตอร์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งานด้านดาตาเซนเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งลดความสูญเสียและเกิดเสถียรภาพที่เชื่อถือได้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ICT เช่น อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงแรม, ธนาคาร, บริษัทด้านการเงินการลงทุน, บริษัทประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น

อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดาตาเซนเตอร์กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของโครงการ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้บริหารดาตาเซนเตอร์, ผู้ดูแลงานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์, วิศวกร, สถาปนิก, ช่างเทคนิค, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบงาน, ผู้จัดหา, ผู้ดูแลอาคาร, ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, อาจารย์, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

คณะกรรมการเทคนิคจัดทำมาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย วสท.

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11-09-61

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.  มาตรฐานดาตาเซนเตอร์ ที่อ้างอิงในปัจจุบัน และมาตรฐาน วสท.

คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.  พิจารณาทำเลที่ตั้งและการจัดพื้นที่

คุณเอกชัย  ประสงค์

12:00 – 13:00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 น.             ความพร้อมใช้งานได้และการจัดประเภทดาตาเซนเตอร์ (MTBF, MTTR, MTPD)

ผศ.ถาวร  อมตกิตติ์

14:15 – 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:00 น. พื้นฐาน Topology N, N+1, 2N, 2(N+1)

คุณไพศาล  ไตรชวโรจน์

16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

12-09-61

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.  งานสถาปัตยกรรมและโยธา

คุณเอกชัย  ประสงค์

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.  ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1

คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย/คุณเตชทัต  บูรณะอัศวกุล

12:00 – 13:00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 น. ระบบไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2

ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร /คุณพัฒน์พงศ์  เพชร์แก้วณา

14:15 – 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:00 น. การต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าสำหรับดาตาเซนเตอร์

ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

13-09-61

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.  ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 1

ผศ.ดร.สุรินทร์  กิตติธรกุล

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.  ระบบสายสัญญาณสำหรับดาตาเซนเตอร์ 2

คุณสุรชัย  อินทชื่น /คุณปราการ  กาญจนวตี

12:00 – 13:00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 น. ระบบปรับสภาพอากาศสำหรับดาตาเซนเตอร์

คุณประสิทธิ์  พัวภัทรกุล

14:15 – 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

14:30 – 16:00 น. การป้องกันอัคคีภัยสำหรับดาตาเซนเตอร์

คุณเมธี  อนิวรรตน์

16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

14-09-61

08:00 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 น.  ระบบความมั่นคงและสนับสนุนต่าง ๆ เช่น แจ้งเตือนน้ำรั่ว, ควบคุมการเข้าออก

คุณประสบชัย  จลาสุภ

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.  การบริหารดำเนินการ (DCIM) การตรวจสอบและบำรุงรักษาดาตาเซนเตอร์

ผศ.ดร.มนตรี  วิบูลยรัตน์

12:00 – 13:00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:15 น.             การรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานดาตาเซนเตอร์ (ตัวดาตาเซนเตอร์เอง) วสท.

คุณพิจักษ์  เพิ่มประเสริฐ

14:15 – 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14:30 – 16:00 น. กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

คุณประสิทธิ์  เหมวราพรชัย และคณะกรรมการ

16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
คุณเอกชัย ประสงค์
ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
คุณไพศาล ไตรชวโรจน์
คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
ผศ.ชายชาญ โพธิสาร
ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้
ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล
สุรชัย อินทชื่น
คุณประสิทธิ์ พัวภัทรกุล
คุณเมธี อนิวรรตน์
คุณประสบชัย จลาสุภ
ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
คุณพิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ

วันที่จัด

11/09/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าของโครงการ, ผู้จัดการโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้ติดตั้ง, ผู้บริหารดาตาเซนเตอร์, ผู้ดูแลงานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับดาตาเซนเตอร์, วิศวกร, สถาปนิก, ช่างเทคนิค, ผู้ควบคุมงาน, ผู้ตรวจสอบงาน, ผู้จัดหา, ผู้ดูแลอาคาร, ผู้ประกอบการ, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, อาจารย์, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

data-center-2-11-14-09-2561.pdf