รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์

เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)”

วันที่ 15-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 12.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) มีการใช้กันตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีการใช้โครงสร้างเหล็ก จนถึงในปัจจุบันมีหลักการออกแบบคือ การจำกัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในภาวะใช้งานไม่ให้เกินค่าที่ยอมให้ โดยค่าที่ยอมให้จะหาจาการลดค่าหน่วยแรงที่จุดครากหรือที่ภาวะขีดสุดของเหล็กลง โดยอาศัยตัวประกอบความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้มาตรฐานได้มีการพัฒนาไปเป็นการออกแบบด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้(ALLOWABLE STRENGTH DESIGN-ASD) และวิธีการออกแบบด้วยวิธี Load and Resistance Factor Design (LRFD) ซึ่งมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักทางสถิติในการประมาณความไม่แน่นอนของน้ำหนักบรรทุกให้มีเหตุผลสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกจริงชนิดต่างๆ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)           จึงกำหนดให้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้วิศวกรสามารถเข้าถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้ง 2 วิธี ได้อย่างถูกต้อง

ข้อควรทราบ!!

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

  1. ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์ให้แอดเข้าไลน์กลุ่มเฉพาะของหลักสูตร และจะส่งID Meeting พร้อมPassword และเอกสารประกอบการบรรยาย ให้ทางกลุ่มไลน์เท่านั้น
  2. ผู้เข้าอบรม ต้องแสดงตัวตน โดยขอให้ผู้เข้าอบรมใช้ชื่อ-นามสกุลจริงของท่านตอนเข้าอบรมผ่านโปรแกรม ZOOMเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็ค  และหากท่านไม่แก้ไขชื่อ  วสท. ขออนุญาตตัดชื่อท่านออกจากระบบ
  3. กรณีที่ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่รายชื่อไม่ปรากฏอยู่ในห้องเรียน วสท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกวุฒิบัตร เพราะถือว่าท่านมิได้เข้าเรียนในครั้งนี้
  4. ทุกวันหลังอบรมเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์แบบทดสอบให้ทุกท่านทางไลน์ เนื่องจากเป็นระเบียบของทางสภาวิศวกร โดยคะแนนที่ได้ในแต่ละครั้งจะต้องเกิน 60% ซึ่งท่านสามารถแก้ไขคำตอบได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น หากมีข้อสอบข้อเขียนท่านจะไม่ทราบคะแนนได้ทันที่เพราะต้องส่งข้อสอบให้วิทยากรตรวจ แต่เราจะวัดจากการส่งข้อสอบถ้าท่านใดไม่ส่งข้อสอบข้อเขียนตามเวลาที่กำหนดวสท. ถือว่าท่านสอบไม่ผ่าน
  5. PDU ที่ท่านจะได้รับ ถ้าสอบผ่านท่านจะได้ 12 หน่วย ถ้าสอบไม่ผ่านจะได้ 9 หน่วย

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิ๊กที่นี้ >> https://forms.gle/UjGqpGNaoQbet8Mh9

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมคลิ๊ก >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DVn0xwWZA1DGQ1vuTHoVidlA0XWnCkzqw3wV3UCjP9U/edit?usp=sharing

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎคม 2564

08.15 – 09.00 น.         เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00 – 09.30 น.         หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.30 – 10.30 น.        การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง

บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

10.30 – 10.45 น.         พัก / ถาม-ตอบ 15 นาที

10.45 – 12.15 น.         การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด

บรรยายโดย รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15 – 12.30 น.         ถาม-ตอบ 15 นาที  และทำแบบทดสอบหลังอบรม

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎคม 2564

08.15 – 09.00 น.         เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00 – 10.30 น.         การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด

บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45 น.         พัก 15 นาที

10.45 – 12.15 น.         การออกแบบคาน-เสา (Beam-Column)

บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.15 – 12.30 น.         ถาม-ตอบ 15 นาที และทำแบบทดสอบหลังอบรม

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564

08.30 – 09.00 น.         เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00 – 10.30 น.         การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง

บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30 – 10.45 น.         พัก 15 นาที

10.45 – 12.15 น.         การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง

บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.15 – 12.30 น.         ถาม-ตอบ 15 นาที และทำแบบทดสอบหลังอบรม

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

08.30 – 09.00 น.         เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม

09.00 – 10.30 น.         การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)

บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30 – 10.45 น.         พัก 15 นที

10.45 – 12.15 น.         การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)

บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.15 – 12.30น.         ถาม-ตอบ 15 นาที และทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ ม

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

15/07/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 14 ก.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 510 E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-UnifiedOnline2-64.pdf