รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเหล็กขึ้นรูปเย็นได้รับความสนใจมากขึ้น ด้วยคุณประโยชน์หลากหลายของเหล็กขึ้นรูปเย็น เช่น น้ำหนักเบา ประหยัดวัสดุ ระบบการติดตั้งแบบโบล์ท สกรู ทำให้งานก่อสร้างรวดเร็ว เหล็กไม่เกิดสนิม จากการเคลือบด้วยโลหะ มีความปลอดภัยในการทำงาน ควบคุมคุณภาพของงานที่ง่าย รวมถึงสะดวกและประหยัดต้นทุนในการขนส่ง  เหล็กขึ้นรูปเย็นจึงได้ถูกนำไปใช้ในการออกแบบงานก่อสร้างมากมายเช่น หลังคา ผนัง งานโครงสร้าง แป โครงถัก

ด้วยคุณสมบัติที่ต่างจากเหล็กรีดร้อน  คือเหล็กขึ้นรูปเย็นมีกำลังที่จุดคราก (Yield Strength) ที่สูงกว่าทำให้เหล็กขึ้นรูปเย็นที่ออกแบบด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่าเหล็กรีดร้อน ได้โครงอาคารที่ที่มีน้ำหนักเบากว่า และความหนาที่บางกว่า ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น การออกแบบของเหล็กขึ้นรูปเย็นจึงแตกต่างจากเหล็กรีดร้อนในบางกรณี โดยเฉพาะเหล็กที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความหนามาก หากผู้ออกแบบไม่เข้าใจและนำมาคำนวณผิดวิธี อาจเกิดความเสียหายให้กับงานก่อสร้างได้ และโดยทั่วไปเหล็กขึ้นรูปเย็นถูกนำมาใช้ในงานโครงสร้างหลังคา และผนัง ของอาคารที่ไม่สูงมากนัก (Low-Rise Building) ซึ่งการออกแบบมักจะเกี่ยวข้องกับแรงลมที่กระทำต่อส่วนต่างๆ ของอาคารเช่น แรงลมที่กระทำต่อโครงสร้างหลังคา แรงลมที่กระทำต่อแผ่นหลังคาและผนังอาคารซึ่งจะเป็นโครงสร้างรอง ด้วยเหตุนี้  วสท. จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน) เพื่อให้ความรู้กับวิศวกร ได้นำไปใช้ในการออกแบบ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบัติเนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดได้ โดยการอบรมนี้ใช้มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น  EIT Standard 1024-53 เป็นหลัก ทั้งนี้รวมไปถึงการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (Cold Formed Steel Design Software)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15-12-2560

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.           บทนำ หลักการออกแบบ

บรรยายโดย รศ.ดร.ทวีป   ชัยสมภพ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00-10.15 น           พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น           การใช้งานโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นในโครงการก่อสร้างต่างๆ

บรรยายโดย นายมานะ  จรูญพงษ์ศักดิ์  บริษัท บลูสโคป บิวดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

13.00-14.45 น.           แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย นายอภิชาต  บุนนาค  บริษัท บลูสโคป บิวดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

14.45-15.00 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น.           การใช้งานโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นแบบกล่องในโครงการก่อสร้างต่างๆ

บริษัท นายมาโนชณ์  ทะปะละ แปซิฟิก ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

16-12-2560

09.00-10.30 น.           การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นเบื้องต้น

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น แนวความคิดหน้าตัดประสิทธิผล

บรรยายโดย ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลาง

13.00-14.30 น.           การออกแบบต้านทานแรงลม ตาม มยผ. 1311-50

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.           ตัวอย่างการคำนวณออกแบบคาน โครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น และการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณ

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

17-12-2560

09.00-10.30 น.           การคำนวณออกแบบเสาโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

10.30-10.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.           ตัวอย่างการคำนวณออกแบบเสา โครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น

บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลาง

13.00-14.30 น.           การวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น จากประสบการณ์การออกแบบในประเทศไทย

บรรยายโดย พันโท ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14.30-14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.          การใช้โปรแกรมคำนวณ เช่น Endurocadd (truss design and panel detailing for steel-framed houses), LGBeamer, CFS

บรรยายโดย พันโท ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
รศ.ดร.ทวีป ชัยสมภพ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายมานะ จรูญพงษ์ศักดิ์

วิทยากรอิสระ

นายอภิชาต บุนนาค

บริษัท บลูสโคป บิวดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายมาโนชณ์ ทะปะละ

บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่จัด

15/12/2017

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 08 ธ.ค. 60
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร