รหัสอบรม:

โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology)
ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจำลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้การสร้างแบบจำลองที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถทำงานพร้อมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสร้างแบบจำลองจาก แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทำงานของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่งแบบจำลอง 3 มิติ ไปทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิศวกรออกแบบโครงสร้าง หรือผู้ที่สนใจ เพื่อยกระดับการทำงานให้สามารถทำงานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจ การเตรียมความพร้อม และทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงการทำงานในวิชาชีพ จากรูปแบบเดิม สู่การทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ต้อง “รอ” สถาปนิก แต่สามารถทำงาน ไปพร้อมกับสถาปนิกได้
และหลักสูตรนี้จัดขึ้นมาเพื่อเน้นลำดับขั้นตอนนับตั้งแต่ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม การออกแบบและการลง รายละเอียดในแบบแปลน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักการออกแบบนำไปใช้งานได้จริง โดย เน้นการทำ Workshop การออกแบบทุกขั้นตอน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
– การโมเดลอาคาร 3 ชั้น ด้วย Tracking file (แบบร่างเบื้องต้น)
– การวิเคราะห์ แรงลม, แผ่นดินไหว
– ออกแบบ โครงสร้าง เสา คาน พื้น และ ฐานราก
– สร้างรายการคำนวณ และ แบบสำหรับการก่อสร้าง
– ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สำหรับทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง)
วิทยากรโดย นายปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล
กรรมการผู้จัดการ MIDAS TEAM
***ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำ Note book และใช้ Internet จากมือถือ (4G) ของตนเอง***

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

09.00 – 16.00 น. นำผลของโปรแกรมมาทำ Workshop ออกแบบ เสา คาน พื้น
วิทยากรโดย รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

09.00 – 12.00 น. Workshop ออกแบบฐานราก
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

13.00 – 16.00 น. การจัดเตรียมเอกสารและแบบ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างและเพื่อการก่อสร้าง
วิทยากรโดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

คณะวิทยากร

โครงการอบรมปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (เน้น Workshop) รุ่นที่ 1
ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วาระ 2560 – 2562

รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

นายปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล

กรรมการผู้จัดการ MIDAS TEAM

วันที่จัด

15/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ส.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected] ,Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

08-15-17-ออกแบบอาคารคอนกรีต-1-2.pdf