รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร  “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นโครงสร้างที่ใช้กักเก็บน้ำหรือน้ำมันหรือน้ำประเภทอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ สามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากๆ ดังนั้นโครงการที่ต้องการน้ำใช้สอยในธุรกิจต่างๆ จำนวนมาก นิยมสร้างถังไว้สำหรับกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ตามต้องการ และ ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถสร้างได้ทั้งอยู่บนดินและฝังในดิน  ดังนั้นผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบแรงต่างๆ ที่กระทำต่อโครงสร้างถังเก็บน้ำเป็นอย่างดี จึงจะสามารถคำนวณออกแบบให้ถังเก็บน้ำมีความปลอดภัยและใช้งานได้         ตามวัตถุประสงค์ การอบรมในครั้งนี้เพื่อเสริมหลักการในการออกแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้สร้างและผู้ใช้งาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561

08.00 – 08.30 น.          ลงทะเบียน

08.30 – 10.30 น.          ชนิดและประเภทต่างๆ ของถังเก็บน้ำ คสล.

                            การวิเคราะห์แรงเนื่องจากน้ำชนิดต่างๆ

                            สมมุติฐานการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

12.15 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.         การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำสี่เหลี่ยมวางบนดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำหอสูง

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561

08.30 – 10.30 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำกลมวางบนดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำกลมฝังดินชนิดมีฝาปิดและไม่มีฝาปิด

12.15 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.          การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำต้านทานแผ่นดินไหว

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.          การออกแบบเขียนแบบรายละเอียดเหล็กเสริมต่างๆ เช่น เหล็กเสริมในผนัง เหล็กเสริมในพื้น และเหล็กเสริมบริเวณจุดต่อ เป็นต้น

คณะวิทยากร

โครงการอบรมหลักสูตร “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 7
รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ

วันที่จัด

15/12/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 07 ธ.ค. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,000 บาท 5,500 บาท บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ถังเก็บน้ำ-คสล-15-16ธค61.pdf