รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมออนไลน์เรื่อง
พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค รุ่นที่ 10

(Facility Management Fundamental)
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ผ่าน Zoom Online
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<< 

ในปัจจุบันนี้อาคารสูง โรงแรม โรงงานและโรงพยาบาล ได้มีการก่อสร้างขึ้นมามากมาย ในประเทศ แต่ในด้านวิศวกรรมงานระบบยังไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรออกมารองรับได้เพียงพอกับความต้องการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น หมายความว่า บุคลากรในด้านวิศวกรรมงานระบบยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้เอื้ออำนวย กับการบริการกับลูกค้าและสร้างความพึ่งพอใจกับลูกค้าอีกด้วย

ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบทั้งหมด เพื่อจะได้เข้าใจถึง อุปกรณ์ เครื่องมือวัด การทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักร วิธีการดูแลเครื่องจักร การทำ PM และการเขียนรายงานต่าง ๆ รวมไปถึงแนวทางในการบริหารวิศวกรรมงานระบบเบื้องต้น เป็นต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าในการทำงานในแต่ละระบบได้เป็นอย่างดี
2. สามารถคำนวณขั้นพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบได้
3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานได้จริง
4. เข้าใจขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน Facility มาก่อน
 จบการศึกษาใหม่ระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี
 ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้เพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก วสท. 2,600 บาท
  • ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป 3,600 บาท

โอนเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ Tel: 0 2184 4600 – 9 ต่อ 500

Email : admineit05@eit.or.th
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

Module 1 : พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า
-พื้นฐานของระบบไฟฟ้า
-อธิบายการทำงานภาพรวมระบบไฟฟ้าเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, ACB
และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
-กรณีศึกษา
-การคำนวณพื้นฐานระบบไฟฟ้า
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานในการทำงาน ( SOP )
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
-การออกแบบใบตรวจเช็คงานระบบไฟฟ้า ( PM )
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ

Module 2 : พื้นฐานงานระบบปรับอากาศ
-พื้นฐานและชนิดของระบบเครื่องปรับอากาศ
-อธิบายการทำงานภาพรวมระบบเครื่องปรับอากาศ
-กรณีศึกษา
-การคำนวณหาประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศ
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-แนวทางในการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
-การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน
-กรณีศึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

Module 3 : พื้นฐานงานระบบสุขาภิบาล
-พื้นฐานของระบบสุขาภิบาล
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบสุขาภิบาล เช่น ชนิดของวาล์ว และ ปั๊ม เป็นต้น
-หลักการทำงานพร้อมวิธีการอ่านแบบ as build drawing
ระบบ สุขาภิบาล
-กรณีศึกษา
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงอาคารสูง – workshop
-วิธีการบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล
-กรณีศึกษา

Module 4 : พื้นฐานงานระบบป้องกันอัคคีภัย
-พื้นฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น smoke & heat detector และ jockey pump เป็นต้น
-หลักการทำงานระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบ Ansul , ระบบดับเพลิง เป็นต้น
-วิธีการอ่านแบบ as build drawing และสัญญาลักษณ์
-กรณีศึกษา : ตัวอย่างจริงจากอาคารสูง
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงในการทำ workshop
-วิธีการบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย
-กรณีศึกษา

 

คณะวิทยากร

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager)
IBM Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

วันที่จัด

15/07/2023

สถานที่จัด

Zoom Online

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 ก.ย. 65
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 500, FAX:(02)184-4662
E-mail : admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-พื้นฐานสาธารณูปโภค-รุ่น-10-ออนไลน์.pdf