รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม  (Metallurgy Knowledge for Applications of Ferrous materials and Aluminum)   รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่  15 – 16  กรกฎาคม  2563  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียมไปใช้ในการทำงานได้

3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 Øความรู้พื้นฐานทางโลหะวิทยา

พันธะโลหะและโครงสร้างผลึก

แผนภูมิเฟสและการเปลี่ยนเฟส

โครงสร้างจุลภาคและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค

13.00 – 16.00 น.                 Ø สมบัติทางกลและการกัดกร่อนของโลหะ

สมบัติทางกลและการทดสอบทางกล

การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 Øเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม

มาตรฐานและการแบ่งประเภทโลหะกลุ่มเหล็ก

สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม

การเลือกเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และเหล็กกล้าไร้สนิม เพื่อใช้งาน

13.00 – 16.00 น.                 Ø อะลูมิเนียม

มาตรฐานและการแบ่งประเภทอะลูมิเนียม

สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของอะลูมิเนียม

การเลือกอะลูมิเนียมเพื่อใช้งาน

 

คณะวิทยากร

รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’  ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวิเคราะห์ความ  เสียหายทางโลหะการ’

วันที่จัด

15/07/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-หลักสูตร-โลหะวิทยา-รุ่นที่-2-1.pdf