รหัสอบรม:

หลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง  INFRAWORKS 

ระหว่างวันที่  15 – 16 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องสถาบัน BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบัน BIM ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(ลงทะเบียนสมัคร คลิก)

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถาบัน BIM ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดอบรม Autodesk Infraworks  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะของการทำงานของโปรแกรมเพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15 ธันวาคม 2565

หัวข้อ  INFRAWORKS

  • Infrawork Introduction
  • Building a Model
  • Theming Data
  •  Site Planning

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง  10.30-10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

16 ธันวาคม 2565

หัวข้อ  INFRAWORKS

  •  Site Grading and Creation
  • Bridge Design
  • Railways and Utilities
  •  Visualization

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง  10.30-10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

นายอุทัย  ชุติวิภากรณ์      

BIM Specialist | BIM Consultant | BIM Manager

BIM Trainer | Civil Engineer (Self-employed)

– AutoCAD CIVIL 3D 2013 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– AutoCAD CIVIL 3D 2014 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– AutoCAD CIVIL 3D 2015 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– REVIT ARCHITECTURE CERTIFIED PROFESSIONAL

– REVIT STRUCTURE 2015 CERTIFIED PROFESSIONAL

วันที่จัด

15/12/2022

สถานที่จัด

ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา, ผู้รับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-INFRAWORKS.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร