รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (พุธ-พฤหัสบดี)

เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

 

หลักการและเหตุผล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบอำนวยความสะดวกและระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักดับหรือขัดข้องได้ตลอดเวลาจึงมีความสำคัญ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่างมาตรฐานใหม่ การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

 1. วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกล,สิ่งแวดล้อม
 2. วิศวกรผู้ควบคุมงานและติดตั้งระบบฯ
 3. วิศวกรผู้ดูแลบำรุงรักษาอาคารและระบบไฟฟ้าสำรอง
 4. เจ้าของอาคาร, เจ้าของโครงการ, วิศวกรฝ่ายขายและผู้ติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 5. ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้าสำรองทั่วไป

คณะวิทยากร

 1. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร
 2. ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร
 3. นายธวัช มีชัย
 4. ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้
 5. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
 6. นายสุชาติ จงควินิต
 7. นายพรชัย บรรจงใหม่

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก ชำระภายในวันที่ 8 ก.ค. 63 ชำระหลังวันที่ 8 ก.ค. 63
  สมาชิก วสท. 5,000 บาท / คน 6,000   บาท / คน
  บุคคลทั่วไป 5,500 บาท / คน 6,500   บาท / คน

หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม)
วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

 1. สำหรับผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในราคา บุคคลทั่วไป ท่านจะได้สิทธิ์ประโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

การชำระค่าลงทะเบียน

 • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
 • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์   เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์   เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน
พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662
หรือ E-mail: [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15/07/2563

08.00 – 09.00 น                          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล

 • ระบบระบายความร้อนฯ แบบต่างๆ
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

วิทยากร  นายธวัช มีชัย

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45  -12.15 น.                          การติดตั้งทางไฟฟ้า

 • การป้องกันทางไฟฟ้า
 • ระบบสายดิน
 • อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ
 • การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ

วิทยากร  นายวิเชียร บุษยบัณฑูร

 

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหาร

13.15 – 14.45 น.             การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             การทดสอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

 • การทดสอบเพื่อส่งมอบงาน
 • การทดสอบประจำเดือน
 • การทดสอบประจำปี

วิทยากร  นายพรชัย บรรจงใหม่

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

16/07/2563

08.00 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             การติดตั้งทางไฟฟ้า

 • รูปแบบการติดตั้งทั่วไปสำหรับระบบแรงต่ำ
 • การจัดระดับชั้นของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง
 • เกณฑ์ทั่วไปประกอบการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดประเภทการจ่ายระบบไฟฟ้าสำรอง
 • การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า

วิทยากร  ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.             ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและความต้องการในการติดตั้ง

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 • ฐานแท่นเครื่อง
 • ตำแหน่งติดตั้ง

วิทยากร  ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

12.15 – 13.15 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.             การติดตั้งทางเครื่องกล

 • ฐานแท่นรองรับความสั่นสะเทือน
 • ระบบท่อไอเสีย
 • ระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือของเหลวระบายความร้อน

วิทยากร  นายสุชาติ จงควินิต

14.45 – 15.00 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น.             ระบบป้องกันเสียง (Soundproof System)

ภาคผนวก ก, ข และตัวอย่างการคำนวณ

วิทยากร  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี

16.00 – 16.30 น.             สรุปการบรรยายและถาม – ตอบปัญหาข้อสงสัย

คณะวิทยากร

วันที่จัด

15/07/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 08 ก.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

GEN-1515-16-07-2563.pdf