รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 19
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562  (เสาร์-อาทิตย์)
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


แจกฟรี     “ต่อรองได้ ตกลงได้”
แต่งโดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ

หลักการและเหตุผล
นักจิตวิทยาชื่อดังของไทยท่านหนึ่งได้เขียนในนิตยสารขายดีเล่มหนึ่งความว่า วิศวกรไทยเป็นคนพูดไม่เป็นหรือพูดน้อย ก้าวร้าวสูง ชมคนอื่นไม่เป็น ติเก่ง จับผิดเก่ง ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางวิศวกรต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือหากเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ตาม ยากที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
การเจรจาต่อรองไม่ใช่เป็นเรื่องพรสรรค์ (GIFT) หรือสามัญสำนึก (common sense) อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การเจรจาต่อรองเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยพรแสวงในการเรียนรู้ทางทฤษฎี และฝึกหัดปฏิบัติสม่ำเสมอจนเกิดทักษะและความชำนาญ ซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญสุดท้ายในการผลักดันให้แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วสท. จึงได้จัดอบรมเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร 2 วัน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ มาเป็นวิทยากร และเป็นผู้มีความรอบรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และเทคนิค ในการบรรยายให้เข้าใจง่าย โดยสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงหลังจากจบหลักสูตรแล้ว นอกจากวิทยากรจะบรรยายทฤษฎี ขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบแล้ว จะมีการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. วิศวกร, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, นักบริหารการตลาด, การขาย, การจัดซื้อ และผู้ติดต่อกับบุคคล ภายนอกและภายในองค์กร
2. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและมุ่งมั่นเป็น ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ และภาคเอกชน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562

09.00 – 09.20 น. เบื้องหลังความแตกต่างของนักเจรจา
09.20 – 09-45 น. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากได้จากวิชานี้
09.45 – 10.15 น. เกมส์เจรจาต่อรอง
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. ต่อรอง
ตกลง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. องค์ประกอบของนักเจรจาที่ประสบผลสำเร็จ
14.15 – 14.45 น. เตรียมกรณีศึกษา
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น. เจรจาต่อรองรูปแบบสากล (จำลองสถานการณ์จริง)
15.30 – 16.00 น. สรุปผลการเจรจาพร้อมวิพากษ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2562

09.00 – 09.10 น. ทบทวนการเจรจาวันแรก
09-10 – 09.30 น. คัมภีร์อมตะนิจนิรันดร์ (ขั้นตอนสำคัญ)
09.30 – 10.10 น. เตรียมกรณีศึกษา
10-10 – 10.25 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.25 – 11.00 น. เจรจาต่อรอง จำลองสถานการณ์จริง
11.00 – 11.30 น. สรุปผลเจรจาพร้อมวิพากษ์
11.30 – 12.00 น. คัมภีร์อมตะนิรันดร์ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. คัมภีร์อมตะนิรันดร์ (ต่อ)
13.30 – 13.45 น. กฎ / จุดสำคัญในการให้ข้อเสนอ / ข้อห้ามและหลีกเลี่ยง
13.45 – 14.25 น. เตรียมกรณีศึกษา
14.25 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 15.10 น. เจรจาต่อรอง จำลองสถานการณ์จริง
15.10 – 15.40 น. สรุปผลการเจรจาพร้อมวิจารณ์
15.40 – 16.00 น. ข้อคิดสำหรับการเจรจาต่อรอง / บทสรุปการเจรจาต่อรอง

คณะวิทยากร

อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

ทำงานประจำที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ วสท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร และเป็นวิทยากรอบรม ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการหลายแห่ง

วันที่จัด

15/06/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-15-16-กลยุทธิ์การต่อรอง-19.pdf