รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   Welding Control ตาม ASME IX   รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสูง หลายต่อหลายบริษัทจึงได้มีการออกแบบงานหรือชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีความพยายามลดความซับซ้อนในการผลิต จึงได้นำการเชื่อมมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความยุ่งยากในการผลิต
กรรมวิธีการเชื่อม เป็นกรรมวิธีทางความร้อน โดยทำให้ชิ้นส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับอีกชิ้นส่วนหนึ่ง (อาจเป็นโลหะหรืออโลหะ) ซึ่งเกิดการหลอมละลายจะปรากฏในบริเวณรอยต่อชน ทำให้หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดการประสานเป็นชิ้นเดียว
ดังนั้น กรรมวิธีการเชื่อมจึงสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจุลโครงสร้าง ของวัสดุที่ถูกเชื่อม และสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกล เพื่อที่จะรักษาหรือปรับปรุงคุณสมบัติทางกลให้ตรงกับคุณสมบัติตามการออกแบบ จึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรม ลักษณะของการเชื่อมให้ถูกต้อง รวมถึงมีการควบคุมและบันทึกค่าตัวแปรสำคัญ ในการเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดความบกพร่องในการเชื่อม

จุดประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจทางด้านงานเชื่อม มีความตระหนักและเข้าใจ พฤติกรรม
และกลไกที่เกิดในงานเชื่อม
2. มีความเข้าใจในมาตรฐานการควบคุมงานเชื่อม ตามมาตรฐาน ASME section IX
3. มีความเข้าใจถึงการเกิดรอยบกพร่อง ชนิดของรอยบกพร่อง เกณฑ์ที่สามารถยอมรับ
และไม่สามารถยอมรับได้ ตามมาตรฐาน ASME

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562

09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง
– Welding Qualification ASME IX
– Welding Procedure Specification (WPS)
– Procedure Qualification Record (PQR)
– Welder Qualification Test (WQT)
– Weld defect and Discontinuity
– Welding repair procedure and strengthening
– Code, Standard and Specification
– Documentation and MDR controlling

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

บรรยายหัวข้อเรื่อง
– Typical duties of welding inspectors
– Joint Design, Terms and Definitions
– Welding Processes and check list
– Consumables specification and suitable selections
– Materials Specification (AWS and ASME spec), Properties
and Test method
– Basic of Welding Metallurgy for inspectors
– Welding Processes: 5 Common Arc Welding Process

คณะวิทยากร

คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์
วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)

คุณอรรถพร ฆารสมบูรณ์

คุณอรรถพร ฆารสมบูรณ์
– M.Eng Welding Engineering (KMUTT) and B. Mechanical Engineering (KMITL)
– Certified Welding Inspector
– Radiographic Testing (RT Level II)
– Ultrasonic Testing (UT Level II)
– Boiler and Pressure Vessel design according to PED
– Atmospheric Tank according to API 650

วันที่จัด

15/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-15-16-Welding-Control13.pdf