รหัสอบรม:

**ยกเลิกคะ**

การอบรม การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคาร

ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

การควบคุมงบประมาณก่อสร้างมีความสำคัญในการบริหารโครงการ ซึ่งในปัจจุบันการควบคุมงบประมาณก่อสร้างมีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมงบประมาณ อย่างไรก็ตามการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีการใช้รหัสต้นทุนที่หลากหลาย ทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างมากนัก

วสท. ร่วมกับสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ  รวมถึงผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน ได้จัดทำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 (ฉบับ วสท.) ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วนั้น  วสท. เห็นว่าควรจะได้มีการนำรหัสต้นทุนดังกล่าวเข้าไปกำกับบัญชีวัสดุ และราคา (Bill of Quantity) จึงได้จัดอบรมเรื่อง การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำ BOQ งานอาคารขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยมีวิทยากรที่มากประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการโดยรหัสต้นทุนที่สอดคล้องกับบัญชีปริมาณวัสดุและราคาทั้งในแง่เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา รวมทั้งที่ปรึกษาโครงการ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในองค์ประกอบของมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 (วสท.)
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำรหัสต้นทุนก่อสร้างในการจัดทำเอกสารทางด้านราคาของงานก่อสร้างสำหรับผู้รับเหมาเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาสำหรับงานด้านอาคาร
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ประโยชน์ของการใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคารในการวิเคราะห์ราคา
 • เพื่อนำเสนอตัวอย่างบัญชีปริมาณวัสดุ และราคาประเภทงานอาคาร และอาคารขนาดใหญ่ เพื่อเสนอใช้บัญชีปริมาณวัสดุ และราคา เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างใช้ในแนวทางเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • วิศวกร สถาปนิก รวมทั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการถอดแบบ การประมาณราคางานอาคารที่มีความสนใจในการสร้างและใช้บัญชีวัสดุและราคา (Bill of Quantity) ที่มีมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคารของ วสท. กำกับเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ราคา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15-03-62

กำหนดการ

08.30-09.00 น.                    ลงทะเบียน

09.00-09.45 น.          มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.

                             โดย คุณทศพร  ศรีเอี่ยม

09.45 – 10.30           การประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท. ในการจัดทำ BOQ งานเตรียมการ (Expense) งานโครงสร้าง

โดย คุณทศพร  ศรีเอี่ยม

10.30-10.45 น.          Break Coffee

10.45-12.15 น.          การประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการจัดทำ BOQ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง

โดย ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์ 

12.15-13.00 น.          อาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.          การประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการจัดทำ BOQ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง (ต่อ)

โดย ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์ 

14.30-14.45 น.          Break Coffee

14.45-16.15 น.          การประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนด้านงานตกแต่งภายใน

                             โดย  นางกชกร  คุณาลังการ 

ผู้แทนสมาคมตกแต่งภายในแห่งประเทศไทย

16-03-62

09.00-10.30 น.          การประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการจัดทำ BOQ งานระบบประกอบอาคาร

โดย คุณเสรี ลิ่มนววงศ์ /นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์

10.30-10.45 น.                    Break Coffee

10.45-12.15 น.          การประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท.ในการจัดทำ BOQ งานระบบประกอบอาคาร (ต่อ)

โดย คุณเสรี ลิ่มนววงศ์ /นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์

12.15-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.          การประยุกต์ใช้มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. ในการจัดทำ BOQ งานรื้อถอนงานสมทบก่อสร้างพิเศษและด้านงานภายนอกอาคารและการใช้หมวดสำรอง

                            โดย คุณจักรกริช ธิติโสภี /นายสมปราชญ์  ลิขิตลือชา

15.45-17.00 น.          การตั้งงบประมาณโครงการการตรวจสอบ BOQ การวิเคราะห์ราคา และควบคุมงบประมาณ โดยใช้ประโยชน์จากรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท.

โดย คุณสุชิน สุขพันธ์ และคุณจักรกริช ธิติโสภี

ถาม-ตอบ และสรุปโดยวิทยากร

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
 • คุณทศพร ศรีเอี่ยม                           วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ เมืองน้อย                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • นายเสรี ลิ่มนววงศ์ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
 • นายสุชิน สุขพันธ์                            บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
 • นายจักรกริช ธิติโสภี
 • นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
 • นางกชกร คุณาลังการ                               สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทน สมาคมตกแต่งภายในแห่งประเทศไทย

วันที่จัด

15/03/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 08 มี.ค. 62
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Intermediate-กำหนดการ-BOQ.pdf