รหัสอบรม:

***เลื่อนไม่มีกำหนด***

อบรมออนไลน์เรื่อง  พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค รุ่นที่ 9
(Facility Management Fundamental)
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่  https://forms.gle/3QkFB4FcDzQsk2526

ในปัจจุบันนี้อาคารสูง โรงแรม โรงงานและโรงพยาบาล ได้มีการก่อสร้างขึ้นมามากมาย ในประเทศ แต่ในด้านวิศวกรรมงานระบบยังไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรออกมารองรับได้เพียงพอกับความต้องการที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้น หมายความว่า บุคลากรในด้านวิศวกรรมงานระบบยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้เอื้ออำนวย กับการบริการกับลูกค้าและสร้างความพึ่งพอใจกับลูกค้าอีกด้วย

ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบทั้งหมด เพื่อจะได้เข้าใจถึง อุปกรณ์ เครื่องมือวัด การทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักร วิธีการดูแลเครื่องจักร การทำ PM และการเขียนรายงานต่าง ๆ รวมไปถึงแนวทางในการบริหารวิศวกรรมงานระบบเบื้องต้น เป็นต้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าในการทำงานในแต่ละระบบได้เป็นอย่างดี
2. สามารถคำนวณขั้นพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบได้
3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานได้จริง
4. เข้าใจขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน Facility มาก่อน
 จบการศึกษาใหม่ระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี
 ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียนรู้เพิ่มเติม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

Module 1 : พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า
-พื้นฐานของระบบไฟฟ้า
-อธิบายการทำงานภาพรวมระบบไฟฟ้าเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า, ACB
และมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
-กรณีศึกษา
-การคำนวณพื้นฐานระบบไฟฟ้า
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานในการทำงาน ( SOP )
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
-การออกแบบใบตรวจเช็คงานระบบไฟฟ้า ( PM )
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ

Module 2 : พื้นฐานงานระบบปรับอากาศ
-พื้นฐานและชนิดของระบบเครื่องปรับอากาศ
-อธิบายการทำงานภาพรวมระบบเครื่องปรับอากาศ
-กรณีศึกษา
-การคำนวณหาประสิทธิภาพระบบเครื่องปรับอากาศ
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ
-แนวทางในการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ
-การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน
-กรณีศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

Module 3 : พื้นฐานงานระบบสุขาภิบาล
-พื้นฐานของระบบสุขาภิบาล
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบสุขาภิบาล เช่น ชนิดของวาล์ว และ ปั๊ม เป็นต้น
-หลักการทำงานพร้อมวิธีการอ่านแบบ as build drawing
ระบบ สุขาภิบาล
-กรณีศึกษา
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงอาคารสูง – workshop
-วิธีการบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล
-กรณีศึกษา

Module 4 : พื้นฐานงานระบบป้องกันอัคคีภัย
-พื้นฐานของระบบป้องกันอัคคีภัย
-อุปกรณ์พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น smoke & heat detector และ jockey pump เป็นต้น
-หลักการทำงานระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ระบบ Ansul , ระบบดับเพลิง เป็นต้น
-วิธีการอ่านแบบ as build drawing และสัญญาลักษณ์
-กรณีศึกษา : ตัวอย่างจริงจากอาคารสูง
-การจัดทำคู่มือมาตรฐานและการออกแบบใบตรวจเช็ค
-กรณีศึกษาเชิงปฏิบัติ : ตัวอย่างจริงในการทำ workshop
-วิธีการบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย
-กรณีศึกษา

คณะวิทยากร

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager)
IBM Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

วันที่จัด

03/07/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 510, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร