รหัสอบรม:

 

โครงการอบรม
“ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ  รุ่นที่ 2
16 กรกฎาคม 2564
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย  คณะอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

 

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 69 กำหนดให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะและมีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป จะต้องมีลิฟต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม ลิฟต์ดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม ซึ่งจอดได้ทุกชั้นและมีความเร็วตั้งแต่ชั้นบนสุดถึงชั้นล่างสุดไม่เกิน 1 นาที รวมถึงการจัดเตรียมลิฟต์ฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า 1200 กิโลกรัมเพื่อนใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุออกจากอาคารอย่างปลอดภัย ประกอบกับคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระบบลิฟต์และบันไดเลื่อนให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจ จึงจัดให้มีโครงการอบรมความรู้ และทดสอบความรู้จำนวน 1 วัน ในเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ”   เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์และบันไดเลื่อนเพื่อทำการตรวจสอบลิฟต์และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวงและสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค

ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

 

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/yMFZpHRJLn831P4u9

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

15 กรกฎาคม 2564              

 

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 12:00 น.              กฎกระทรวงฉบับที่ 69 ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง และลิฟต์ฉุกเฉินตามกฎกระทรวง

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรฐานระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.              แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์

– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)

– ข้อกำหนดความปลอดภัย

– การทวนสอบความปลอดภัย

16:00 – 16:30 น.              สอบวัดผลการอบรม

คณะวิทยากร

วิทยากร

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย  ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท. พ.ศ. 2563-2565

นายสันติพงษ์   บูรณกฤตยากรณ์  อนุกรรมการร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ วสท. พ.ศ. 2563-2565

วันที่จัด

16/07/2021

สถานที่จัด

วสท. ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์-บันไดเลื่อน-และทางเลื่อนอัตโนมัติ-รุ่นที่-2-1.pdf