รหัสอบรม:

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต
การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 11
(Factory Visit: Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories)
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ณ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ

**เลื่อนยังไม่มีกำหนด**

หลักการและเหตุผล:
ในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงชนิดต่าง ๆ ของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจหาที่ศึกษาดูงานได้ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะในส่วนของลวดสลิง ซึ่งผู้ใช้งานจะได้เห็นเฉพาะของที่สำเร็จรูปแล้ว การได้ชมการสาธิตการประกอบข้อต่อแบบต่าง ๆ และการสาธิตการทดสอบแรงดึงแบบแตกหัก จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบของ ข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
 เพื่อให้ได้ชมสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกหลากหลายชนิดจากสถานที่จัดจำหน่ายและประกอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
 เพื่อให้ได้ชมการประกอบสลิงด้วยข้อต่อชนิดต่าง ๆ
 เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในการชมการทดสอบแรงดึงสลิงแบบแตกหัก
 เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15 พฤษภาคม 2564

08:00 – 08:30 น.  ลงทะเบียน ที่ วสท.
08:30 – 10:00 น. เดินทางสู่ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ
10:00 – 12:00 น.
 บรรยายชนิดของสลิงและอุปกรณ์ยกที่นิยมใช้งาน
– Wire Rope Sling, Chain Sling, Webbing Sling
– Shackle, Eye Bolt, Hook, Hook, Chain Block, Hoist , Plate Clamp, etc.
 ระบบมาตรฐานควบคุม (Standard System Show)
– ISO, LEEA, etc.
 บรรยายวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกในรูปแบบต่าง ๆ
– การตรวจสอบแบบทั่วไป
– การทดสอบแบบแตกหัก (Breaking Test)
– การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น.  ชมการสาธิตและการจัดทำข้อต่อสลิงชนิดต่าง ๆ (Production)
– wire rope sling with Socket
– wire rope sling with ferrule C type
– wire rope sling with hand spliced
– wire rope sling with wire rope clip
 การทดสอบสลิงแบบแตกหัก (Breaking test)
– wire rope sling with ferrule C type
– wire rope sling with hand spliced
– wire rope sling with wire rope clip
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
15:00 – 17:00 น.  เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
 บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
 วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

อ.วาลิต พุฒทอง

 Thai Mui Trading Corporation Co.,Ltd
 อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

วันที่จัด

15/05/2021

สถานที่จัด

ณ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้ทำงานเกี่ยวกับสลิง อุปกรณ์ช่วยยก และปั้นจั่น
 ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง
 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานยกหิ้วและปั้นจั่น
 ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel : (02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX : (02) 184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร