รหัสอบรม:

-ฟรี-
สัมมนาพิเศษเรื่อง
เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ  ความจริง  บทสรุป?
( Tower Crane Accident again! Cause  Truth  Conclusion?)
วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ


หลักการและเหตุผล:

จากเหตุการณ์ทาวเวอร์เครนถล่มล่าสุดที่เกิดขึ้น ช่วงต้นปีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหลายท่าน เป็นที่เศร้าสลดกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องมาระดมความเห็น ค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ว่าความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั้นจั่นหอสูง เพื่อหาบทสรุปที่เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติและนำเสนอสู่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวมต่อไป
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีความตะหนักว่า งานวิศวกรรมเป็นศาสตร์สำคัญหนึ่งในห่วงโซ่การใช้งานปั้นจั่นหอสูง จึงมอบหมายให้อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นไทย วสท. ได้จัดสัมมนา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานปั้นจั่น/เครนในประเทศไทย รวมทั้งหาแนวทาง บทสรุป เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการเสวนา:
• ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานปั้นจั่น/เครน
• เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากการใช้งานปั้นจั่นที่เกิดขึ้น
• เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเข้าใจถึงวิธีการติดตั้งและตรวจสอบทาวเวอร์เครนที่ถูกต้อง
• เพื่อให้เข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของอาคาร วิศวกรควบคุมการติดตั้ง ผู้บังคับปั้นจั่น
• เพื่อนำเสนอบทสรุปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชนที่ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเสวนา/สัมมนา:
 ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการ
 ผู้ให้เช่าเครน  ผู้บริหารงานก่อสร้างโครงการ  เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
 วิศวกรโครงการ  วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น  เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)  ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  ผู้บังคับปั้นจั่น  ช่างติดตั้ง  ช่างเทคนิค  ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30   สัมมนาพิเศษ  ช่วงที่ 1
สัมมนาพิเศษ ‘กรณีศึกษา เครนล้มที่งานก่อสร้างอาคารคอนโดฯ ย่านพระราม 3
และกรณีเครนล้มอื่น ๆ’
ทีมวิทยากรที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุ จาก วสท.:
– อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล
อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย และ กก.ผจก.บจก.เดอะทาวเวอร์เครน ประเทศไทย
– อ.ประวิทย์ โตรฐาน
รอง ปธ.อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.
ผู้ดำเนินการสัมมนา: อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ปธ.อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
• สรุป ถาม – ตอบ

10:45 – 12:00  สัมมนาพิเศษ ช่วงที่ 2
สัมมนาพิเศษ: ‘เทคนิคและข้อควรระวังในการเพิ่มความสูงของปั้นจั่นหอสูง (Climbing Tower Crane)
วิทยากร:
-อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล
อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย และ กก.ผจก.บจก.เดอะทาวเวอร์เครน ประเทศไทย
ผู้ดำเนินการสัมมนา: คุณพิมพ์ภัทรา พวงสุกระวัฒนะ
วิศวกรโยธา และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซปเฮาส์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
• สรุป ถาม – ตอบ

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00  สัมมนาพิเศษ ช่วงที่ 3                                    สัมมนาพิเศษ: ‘ประสบการณ์และมาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่นหอสูงของผู้ประกอบการให้เช่าเครนหอสูง’
วิทยากร:
– คุณศยามล รังษีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บจก. ซันจูปิเตอร์ จก.
ผู้ดำเนินการสัมมนา: อ.ธีรศักดิ์  เจริญ
อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.

14:00 – 14:30  สัมมนาพิเศษ ช่วงที่ 3                       สัมมนาพิเศษ ‘บทสรุป ใคร? ทำอะไร? เมื่อเครนล้ม! : ข้อกฎหมาย – มาตรฐาน – เจ้าของ – ผู้รับเหมา – วิศวกร – ราชการ’ ช่วงที่ 1
ผู้ร่วมวงเสวนา:
-ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-อ.สุรศักดิ์  ซ่อนกลิ่น   ผู้จัดการทั่วไปด้านความปลอดภัย บจก.ไทยชิมิสึ
-คุณศยามล รังษีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บจก.ซันจูปิเตอร์
-อ.ประวิทย์ โตรฐาน รองปธ.อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
-อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล อนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ผู้ดำเนินการเสวนา: คุณชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ – เลขานุการและอนุ.กก.วศ.ยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.

14:45 – 16:30  สัมมนาพิเศษ ช่วงที่ 4
สัมมนาพิเศษ ‘บทสรุป ใคร? ทำอะไร? เมื่อเครนล้ม! : ข้อกฎหมาย – มาตรฐาน – เจ้าของ – ผู้รับเหมา – วิศวกร – ราชการ’ ช่วงที่ 2
สรุป ถาม – ตอบ ช่วงท้ายเสวนา

คณะวิทยากร

วันที่จัด

15/02/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร