รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ถึงชนิดของไฟฟ้า ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานด้านไฟฟ้า และแบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน ให้กับบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น

วิทยากร: อาจารย์วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร วสท.
09.00 – 12.00 น. บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหรกลางวัน
13.00 – 16.00 น. บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (ต่อ)
**พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ เวลาเช้า 10.30 – 10.45 น. และเวลาบ่าย 14.30 – 14.45 น.**

คณะวิทยากร

อาจารย์วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์

วันที่จัด

15/09/2020

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
• วิศวกรทุกสาขา
• ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ระดับวิชาชีพ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร และ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / นิสิต นักศึกษา บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวยิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

flyer-basic.pdf